آکاایران: این مثل را در مورد اشخاص خسیس و برای ارائه میزان خست و لئامت آنان ایراد می کنند.

آورده اند که…

شخصی در دهی به میهمانی رفت . کدخدا بسیار خسیس بود و آنگونه که شایسته میهمان نوازی بود ، نسبت به وی رفتار نمی کرد و مخصوصاً از نظر خورد و خوراک ، لوازم آسایش او را فراهم نمی ساخت . میهمان همواره در صدد بود که نیشی بر دل او بزند و در بین دیگران او را کوچک سازد . اتفاقاً روزی کدخدا و میهمانانش با جمعی از ریش سفیدان و محترمین قریه در قلعه کدخدا ایستاده بودند که سگی بزرگ از دورنمایان شد .

کدخدا گفت: عجب سگ فربه و درشتی است . خوب است آن را بگیریم و برای پاسبانی قلعه خودمان نگه داریم.
میهمان دم را غنیمت شمرده و فوراً گفت : برای رضای خدا از انجام این قصد دست بردار و گرنه روزی چند بر نگذرد که در خانه تو از زور گرسنگی سگ تازی خواهد شد.

کدخدا شرمنده شد و مقصود او را فهمید و از آن روز لوازم آسایش میهمان خود را از هر جهت فراهم آورد.

منبع :