آکاایران: حکایت جالب و خواندنی : روزى سلیمان پیغمبر(ص ) به سر بساط نشسته بود، یکى بنگرید و او را در هوا بدید.

گفت : آنچه خدا به سلیمان داد بدیگر کس نداد.

سلیمان (ع ) بشنید، در جواب او گفت : آنچه خدا از سلیمان پرسد از دیگر کس نپرسد.(1)

نتیجه :
لا یکلف الله نفسا الاعلى ما آتیها  خداوند متعال هر کسى را باندازه قدرت و استطاعت و عقل و شعور و فهم و تمکن و وسعت وى تکلیف و حکم فرماید.

هر که بامش بیش برفش بیشتر، وظیفه شخص ثروتمند است که بفقراء رسیدگى کرده و نیازمندانرا حاجت برآورد، و شخصیکه خود فقیر است چنین وظیفه را ندارد.

و مرد دانشمند و عالم را وظائفى هست که براى اشخاص جاهل نیست . و آدم تندرست و سالم را تکالیفى باشد که براى مردم علیل و مریض نباشد. و شخص مقتدر و توانا را فرایضى متوجه است که بدیگران متوجه نیست .

اینست که وارد شده است کل مسئول عن رعیته هر کسى نسبت بزیردستان و رعیت و عائله خود مسئول بوده ، و رسیدگى بامور و زندگى آنان بعهده او خواهد بود.

تربیت صحیح و تعلیم و تنظیم امور فرزندان و عائله بعهده پدر است و پدر وظیفه عقلى و شرعى دارد که عائله خود را طبق مقررات دینى و آئین مقدس اسلامى تربیت کند، و آنچه در اینقسمت قصور و کوتاهى و با تقصیرى بعمل آید: پدر مسئول و مقصر و محکوم است .

و دائره این تکلیف و مسئولیت نسبت بامیر و حاکم وسیعتر میشود تا برسد بشخص سلطان که مسئولیت بسیار مهم و بزرگیرا دارد، و اگر در سرتاسر مملکت حقى ضایع شود و فردى مظلوم واقع گردد: مسئول آن سلطان خواهد بود. اینستکه از سلطان بازپرس میشود از اموریکه دیگران نسبت بآن امور کوچکترین مسئولیت و تکلیفى ندارند.

منبع :