آکاایران: آب حیات و بختک یک داستان کوتاه و خواندنی

مى گویند اسکندر که بر عالم حکم مى کرد، شنید که آب حیات هست و هر کس از آن بخورد؛ عمر جاویدان مى کند. عزم کرد که آب حیات را به دست بیاورد. با سپاه بسیار به سمت ظلمات حرکت کرد. چون راه، سخت و ناهموار بود بیشتر لشکریان او در راه تلف شدند تا به دهانهٔ غار رسید. هر چه کوشش کردند اسب ها به غار نرفتند زیرا تاریک بود و مى ترسیدند. درصدد چاره برآمدند. هر کار کردند مفید واقع نشد تا این که به سراغ پدر پیر خود رفت که او را در صندوقى گذاشته بود و با خود آورده بود. پیر گفت: ‘مادیان ها را جلو بکشید تا اسب ها به دنبال آنها بروند’ . همین کار را کردند و نتیجه داد.

اسکندر گفت: ‘بى پیر مرو به ظلمات – گرچه اسکندر زمانی’ بعد از رسیدن به آخر غار ظلمات، چشمه آب حیات نمایان شد. خود اسکندر مشکى را از آب پر کرد و به دوش خود آویخت و به همان طریق که رفته بود برگشتند. آمدند تا به مرتعى رسیدند و اتراق کردند. اسکندر که مشک آب را نمى بایست زمین بگذارد که مبادا اثر آن از بین برود، آن را به درختى آویخت. غلام سیاه گردن کلفت حبشى خودش را مأمور کرد که از مشک آب محافظت کند و خودش رفت بخوابد و استراحت کند. غلام بیچاره هم بعد از مدتى خسته شد و خوابش برد.

کلاغى که از آنجا مى گذشت، مشک را دید. آمد و روى مشک نشست و با نوک تیز خودش آن را سوراخ کرد و آب حیات گران قیمت را به زمین ریخت. غلام بیدار شد و دید مشک پاره شده و آب آن ریخته و فقط چند قطره آب باقى مانده که آن چند قطره را هم او خورد. اسکندر بیدار شد و دید تمام زحمات او به هدر رفته. غلام را به قصد کشت زدند و گوش و بینى او را بریدند اما چون آب حیات خورده بود نمرد و زنده ماند و به صورت بختک و شوه (کابوس: بختک) درآمد که روى جوان ها مى افتد اما چون دماغ او بریده نمى تواند کسى را خفه کند و به کسى آزارى برساند اما جوان ها نباید توى اطاق ها تنها بخوابند چون که شوه و بختک آنها را مى گیرد. خلاصه کلام این که فقط دو نفر جاندار توانستند آب حیات بخورند که یکى از آن غلام سیاه بود و بختک شد و همیشه هست. دومى هم کلاغ است که آب حیات از گلوى او پائین رفت و عمر پانصدساله پیدا کرد. ولى اسکندر حریص، هیچ چیز گیرش نیامد و گرفتار مرگ شد تا خاک گور چشم او را پر کند.

منبع :