آکاایران: وقتی سخن از عید نوروز، سال نو، بهار و فصل تازه به میان می آید من به اعتبار دغدغه یی که دارم، از میان متفکران و فلاسفه به یاد فیلسوف پیشاسقراطی هراکلیتوس می افتم که اصل هستی و زندگی را در تحول، دگرگونی و نو شدن جست وجو می کرد و بر خلاف پارمیندس هستی را متوازن با دگرسانی می اندیشید و وجود را بر پایه حرکت تبیین می کرد. آنچه از او باقی مانده به ما می گوید که آدمی تنها یک بار می تواند گام در رودخانه نهد و هر چیزی که در این جهان است همواره دستخوش دگرگونی است.

دستاورد هراکلیتوس برای فهم تحولی که تحت عنوان نوروز از دیرباز در فرهنگ ما تداوم یافته آموزنده است. آنچه گذشته، گذشته است و تنها می توان از آن عبرت گرفت و درس آموخت. من مبنای فلسفه را در همین نگاه دگرگونی هراکلیتوس می بینم. این نگاه می تواند سرلوحه همه اهداف و تجربیات ما باشد. باید از سکون و ایستایی چشم پوشید و رهرو حقیقت بود و کل زندگی را در همین دگرگونی ها باز شناخت.

اگر فلسفه تنها یک پیام برای بشر داشته باشد، آن است که زندگی مسیری است پر تکاپو، بالنده و پویا. با تکیه بر چنین رهیافتی باید همواره امید را سرلوحه همه آیات خود قرار دهیم. باید از خمودی سستی دور شویم و زندگی را نوید دهنده شکوفایی های پیش رو قلمداد کنیم. هستی پویا در تلخکامی ها متولد نمی شود، در سستی و رخوت پویایی نیست.

نوروز برای ما ایرانی ها بزرگ ترین نقطه عطفی است که هر سال برای ورود به عرصه یی تازه ما را مهیا می کند و نمود و نماد آینده یی است روشن، پر تحول و نوید بخش. باید کهنه ها را رها کرد و ذهن مان را نیز. درس نوروز برای همه ما دربردارنده حرکت به سوی آینده یی پر ثمر است. نوروز به ما می گوید گذشته را پشت سر گذاشته ایم و باید خودمان را مهیای جهش به سوی آینده کنیم. گذشته صرفا گنجینه تجربه های ما است و باید از آن بگذریم.

لغت نوروز همه چیز را درباره تغییر می گوید. داستان نوروز نسبت ما را با گذشته و آینده هموار می سازد و تاریخ را به اکنون و آینده پیوند می دهد و آینده و فضایی نوید بخش را پیش روی ما قرار می دهد. فلسفه به عنوان روشنگر معنای زندگی در پرتو نوروز می تواند درس آموز بزرگی برای زندگی همه ما باشد. زندگی ای که دایم در تحول و نو شدن است جالب است.

منبع :