آکاایران: عید فطر آمد که ساقی عاشقان را جام داد

عاشقان تشنه را از جام وحدت کام داد

بعد چندی لب فروبستن ز اکل و شرب، دوست

سفره ای گسترد از احسان و بار عام داد

تا هلال ماه شوال از افق شد آشکار

ساقی از راه وفا، کام دل ناکام داد

خلعتی از تار و پود نور بر اندام جان

حضرت جانان ز لطف بیکران انعام داد

جانب میخانه بشتابید ای میخوارگان

کاین زمان پیر مغان، اصحاب را پیغام داد

حیف، رفت آن ماه و صد شکر آمد این عید سعید

دست ساقی باز می بوسم که ما را جام داد

لب فرو بستید از نوشیدنی گر چند گاه

از خم وحدت شما را باده ی گلفام داد

دست افشان، پایکوبان جانب ساقی روید

چون که عیدی باده ی جانبخش آن خوشنام داد

روزه داران را ز راه مرحمت در صبح عید

ایزد جان آفرین پاداش آن ایام داد

«خوش عمل» چون عید فطر آمد ز لطف خویشتن

حضرت حق طبع ما را قدرت الهام داد

اشعار زیبای عید فطر

تا پیک صبا مژده ز عید رمضان داد

او باب چنان را ز رخ ماه نشان داد

از آتش دوزخ همه را حضرت جانان

از یُمن چنین روز بکف خط امان داد

از مرحمت ماه پر از فیض و ضیافت

پاداش خداوند به ما باغ جنان داد

بشنو ز خروس سحر از بام شریعت

بر پیکر این روز به آواز توان داد

بر مسلم و بر مسلمه این عید مبارک

کز نور حضورش طربی بر همگان داد

تا سود و زیان شد عملت را همه میزان

این عید صیامست نشان سود و زیان داد

مقبول نمازیست نیازش بود از پی

خوش آنکه بخیل فقرا لقمه نان داد

خورشید جهان بود همه صُم و صلاتت

کین گونه طراوت به تو و کون و مکان داد

برخیز و به شکرانه این عید سماع کن

زیرا رمضان را به تو حق هدیه گران داد

این روزه و این خمس و زکاتست پریسا

بر پیکره ی مرده ی اشعار تو جان داد

منبع :