آکاایران: در شهر واسط که میان کوفه و بصره قرار دارد چند نفر پارسا از بقالى نسیه برده بودند و مبلغى بدهکار او بودند.

بقال پى در پى از آنها مى خواست که بدهکارى خود را بپردازند، و با آنها برخورد خشن مى کرد و با سخنان درشت، حق خود را مطالبه مى نمود

آنها از خشونتهاى بقال ناراحت بودند، ولى بر اثر تهیدستى چاره اى جز صبر و تحمل نداشتند.

 

در این میان، صاحبدلى گفت : وعده دادن نفس به غذا آسانتر از وعده دادن پول به بقال است.

یعنى به شکم خود در مورد غذا وعده امروز و فردا بده، و خود را بدهکار بقال ننما، که وعده به شکم آسان است و وعده به بقال سخت مى باشد.

منبع :