آکاایران: در ادامه این بخش مجموعه ای از سخنان پندآموز کورش کبیر را می خوانید:

*******************************************************************

برای جذب افرادی که به شما وفادار باشند تلاش کنید. البته این کوشش با جور ستم, زور و قدرت یافت نمی شود بلکه با یاری به دیگران, کارهای نیک و رفتار پسندیده به دست

می اید.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*
اگر برای اداره امور کشوری نیاز به یاری داشتید همکاران خود را از میان اشخاص شریف و اصیل برگزین.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

هم میهنان بدون شک از خارجیان و مردمان کشورهای دیگر بهتر به کشورشان خدمت می کنند و به ما نزدیک ترند.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

اگربخواهید دشمنان خود را خوار کنید، به دوستان خویش نیکی نمایید.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

باید این درس را نیک آموخت که خوشی و سعادت انسان به رنج و زحمتی که در تحصیل آن به کار برده است، بستگی و ارتباط دارد.

کار و مرارت، چاشنی خوشبختی است.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

برماست که با تمام جهد و قوا، اسباب بزرگی و مردانگی را آماده و حفظ کنیم تا آسودگی خاطر که بهترین و گرامیترین نعمت هاست، به دست آید و از غم و محنت های سخت، در امان باشیم.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

جهان گیری کار عظیمی است اما جهان داری کاری بس عظیمتر است. به چنگ آوردن امپراتوری در اثر جسارت و جنگ آوری است اما حفاظت آن بدون حزم و درایت و مراقبت پیوسته محال است.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

به عقیده من، زمامدار باید بر دیگر افراد از این جهت امتیاز و برتری داشته باشد که نه فقط از زندگی سهل و آسان روگرداند، بلکه عاقبت اندیش و با تدبیر و پرکار باشد.

انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

ای پسر من نیکو کار باش نه بدکار زیرا زندگانی انسان جاودان نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نمی باشد.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

ای پسر من بشنو تو را می گویم که بهترین بخشش ها تعلیم و تعلم است زیرا مال و مکنت زوال پذیرد و چهار پایان بمیرند ولی دانش و تربیت باقی ماند.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

دختر شرمگین را دوست بدار و او را به مرد هوشیار و دانایی به عروسی ده زیرا مرد دانا و هوشیار مانند زمین نیکی است که چون تخم در آن بکارند حاصل نیک و فراوان از آن به عمل آید.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

با زن فرزانه و شرمگین عروسی کن و او را دوست بدار وخود برای خود زن انتخاب کن و زن دیگری را فریب مده تا روانت گناه کار نگردد.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

مردی را به دامادی خود برگزین که نیکخو, درست و دانا باشد، اگر بسیار مسکین است بسیار عیب نیست مال و مکنت از یزدان برسد.

*

*********سخنان کوروش کبیر *********

*

چون خوشی رسد بسیار خشنود و غره مشو و چون سختی رسد غمگین و افسرده مباش زیرا هر خوشی یک ناخوشی و هر نیکی یک بدی در پی دارد.

منبع :