آکاایران: *`•.¸¸ شرح پریشانى ¸¸.•`*


درد خـــــــواهم، دوا نمى‏خــــــواهم
غصّـــه خواهـــم، نوا نمى‏خواهم

عـــــاشقم، عــــــاشقم، مریض توام
زیـن مرض، من شفا نمى‏خواهم

من جفــــــــایت به جــــان خـــریدارم
از تـــو تـــرک جفــــا، نمى‏خواهم

از تــــو جــــــانا، جفا وفـــــــــا باشد
پس دگـــر، مـــن وفا نمى‏خواهم

تو "صفــــــا"ى منـــــى و "مروه" من
"مــــروه" را بـا "صفا" نمى‏خواهم

صوفى از وصل دوست، بى‏خبر است
صــــوفى بـــى صفا، نمـى‏خواهم

تو دعــــــــــاى منى، تو ذکـــــر منى
ذکــــر و فکـــــر و دعا نمى‏خواهم

هـــر طـــــرف رو کنـــــم، تویى قبله
قبلـــه، قبلــــه نمـــا نمـى‏خواهم

هـــر کـــه را بنگرى، فدایى تو است
مــــن فـــــدایم، فـــدا نمى‏خواهم

همــه آفــــاق، روشن از رُخ تو است
ظاهــــرى، جــــاى پا نمى‏خواهم


_________________

 

"همّت پیر"


رازى است مـــــرا، رازگشــــایى خواهم
دردى است به جانم و دوایى خواهم

گـــر طـــــور ندیدم و نخـــــواهــــم دیدن
در طــــور دل از تو، جاى پایى خواهم

گــــر صـوفى صافى نشـدم در ره عشق
از همّت پیــــر ره، صفــــــایى خواهم

گــــر دوست وفـــــــایى نکند بر درویش
با جــــان و دلـــم از او جفایى خواهم

بـــــردار حجــــــاب از رخ، اى دلبر حسن
در ظلمت شب، راهنمـــــایى خواهم

از خویش برون شو، اى فرو رفته به خود
من عاشقِ از خویش رهـــایى خواهم

در جـــــان منـــــىّ و مــــــى نیابم رخ تو
در کنــــز عیـــان، کنز خفایى خواهم

این دفتر عشق را بِبَنـــــــــد اى درویش
من غــــرقم و دستِ ناخدایى خواهم


_________________

 
اشعاری از امام خمینی -آکااشعاری از امام خمینی -آکا
جام جان
اشعاری از امام خمینی -آکااشعاری از امام خمینی -آکا


در دلم بـــود که جان در ره جانان بدهم
جان ز من نیست که در مقدم او، جان بدهم

جام مى ده که در آغوش بتى جا دارم
کــــه از آن جـــــــایزه بر یوسف کنعان بدهم

تـــــا شدم خادم درگاه بت باده فروش
به امیــــــران دو عـــــــالم همـه فرمان بدهم

از پریشانى جانم ز غمش، باز مپرس
ســـر و جـــــــان در ره آن زلف پریشان بدهم

زاهد، از روضه رضوان و رخ حور مگوى
خَـــــم زلفش نـــه به صد روضه رضوان بدهم

شیخ محراب ، تو و وعده گلزار بهشت
غمــــزه دوست نشــــاید که من ارزان بدهم


_________________

 
صاحب درد 

مــــا زاده عشقیم و فــــــــــزاینده دردیم
بــــــــا مدّعىِ عاکفِ مسجد، به نبردیم

با مـــــــــدعیان، در طلبش عهد نبستیم
با بــــــــى‏خبران، ســازش بیهوده نکردیم

در آتش عشق تــــــو، خلیلانه خــــزیدیم
در مسلخ عشــــــــّاق تو، فرزانه و فردیم

در میکده با مى‏زدگان، بیهش و مستیم
در بتکــــده با بت زده، هم‏عهد چو مردیم

در حلقه خود باختگان، چون گل سرخیم
در جــــــرگه زالـــــــوصفتان، بـا رخِ زردیم

در زمــــــــره آشفته دلان، زار و نـــزاریم
در حوزه صـــــــاحبنظران، چون یخ سردیم

با صوفـــى و درویش و قلندر به ستیزیم
با مــــــى زدگان، گمشدگان، بادیه گردیم

بــــــا کس ننماییم بیان، حال دل خویش
ما خانه به دوشان، همگى صاحب دردیم


_________________

 
:::کعبه دل:::

¸¸.•`: مجموعه غزلیات :`•.¸¸

 

تا از دیــــــار هستى، در نیستى خزیدیم `·.•.·´ از هــــر چه غیر دلبر، از جان و دل بریدیم

با کــــــــــاروان بگویید: از راه کعبــه برگرد `·.•.·´ ما یار را به مستى، بیــــــرون خانه دیدیم

لبّیک از چـــــــه گویید، اى رهروان غافل ؟ `·.•.·´ لَبیّک او به خلـــــوت، از جامِ مى شنیدیم

تا چنــــد در حجابید، اى صوفیان محجوب؟ `·.•.·´ ما پرده خـــــــــودى را در نیستى دریدیم

اى پـــــرده دار کعبـــــه، بردار پرده از پیش `·.•.·´ کــــــــز روى کعبه دل، ما پرده را کشیدیم

ســــــــاقى، بــــریز باده در ساغر حریفان `·.•.·´ ما طعم باده عشق، از دست او چشیدیم

 
 

پایگاه فرهنگی تفریحی ایران ناز

منبع :