آکاایران: جملات ناب از آنتوان دوسنت اگزوپری نویسنده

آکاایران: جملات ناب از آنتوان دوسنت اگزوپری نویسنده 

 

جملات و سخنان کوتاه و آموزنده دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
کسی که فقط با امید دستیابی به نعمت های مادی، دست به مبارزه می زند، خویشتن را از موهبتی [=دَهِش] که شایسته ی زندگی ست، بی بهره می سازد.

جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
بچه ها باید نسبت به آدم بزرگها گذشت دارا باشند

جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
ارزش گل تو به قدر عمری است که به پایش صرف کرده ای.


جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
هنگامی که به نقش خود- هر اندازه هم مبهم باشد- خِرد کافی پیدا کنیم، فقط در آن صورت است که احساس شادمانی خواهیم کرد.

جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
فقط گامی که به پیش برمی داریم، می تواند رهایی بخش باشد.

جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
بر سفره ای که در زیر درخت سیبی پهن شده باشد، جز سیب بر آن فرود نخواهد آمد و سفره ی گسترده ی زیر ستارگان، فقط پذیرای غبارات کوکب هاست.

جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
حتی اگر آدم دم مرگ هم باشد داشتن یک دوست، عالی است.

جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
چه خانه باشد، چه ستاره، چه کویر، چیزی که اسباب زیبایی اش می شود نامرئی است.

جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
بسیاری از کسانی که مدت ها با عشقی بزرگ سر کرده اند و سپس از آن، بی بهره گشته اند، بیشتر، از نجابت شگفت خویش به ستوه می آیند و آنگاه فروتنانه و با عشقی ساده و عادی، نیک بختی خود را می سازند.

جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
عشق، تمرین نیایش است و نیایش، تمرین سکوت.

جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
شما هیچ به گل من نمی مانید. شما هنوز هیچ چیز نشده اید. کسی شما را اهلی نکرده و شما نیز کسی را اهلی نکرده اید. برای شما نمی توان مُرد. البته گل سرخ من هم در نظر یک رهگذر عادی به شما می ماند، اما او به تنهایی از همه ی شما برتر است؛ زیرا او گل سرخ من است…

جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
یک انسان، تنها می تواند با قلبش به درستی ببیند؛ چیزی که لازم و ضروری باشد، با چشم دیده نمی شود.

جملات دلپذیر آنتوان دوسنت اگزوپری
بینش حقیقی در قلب صورت می گیرد؛ امور اساسی با چشم دیده نمی شوند.

 

.

منبع :