آکاایران: اسیر نامرئی

دیریست 

مرا در آیینه های سیاه نقاشی میکنی  

خسته نباشی سرنوشت

میخندی و گریه های محض هدیه میکنی 

از من میپرسی حالم را مگر 

نمیدانی 

آیا دلقک ها معنا خنده را میدانند

آیا زنده ها زحال مرده با خبراند

من نیز نمیدانم حال ترا 

در آن بالا ها چی میکشی 

شاید تو 

افسرده تر از منی 

شاید 

تنهای هایت ترا موریانه وار میخورد 

شاید تو هم اسیر دست نامریی سرنوشتی 

پس بیا 

گیلاس چای ام را با تو نیم میکنم 

تا 

با هم بگویم 

خسته نباشی سرنوشت! 

آکاایران: اسیر نامرئی شعری زیبا از شبانه ستانکزی

منبع :