آکاایران: مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

اشعار ناب و عرفانی مولانا

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

شعر زیبا از مولانا

گر شرم همی از آن و این باید داشت

پس عیب کسان زیر زمین باید داشت

ور آینه وار نیک و بد بنمائی

چون آینه روی آهنین باید داشت

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

شعر های با معنی مولانا

من محو خدایم و خدا آن منست

هر سوش مجوئید که در جان منست

سلطان منم و غلط نمایم بشما

گویم که کسی هست که سلطان منست

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

شعر کوتاه مولانا در مورد عشق

بی عشق نشاط و طرب افزون نشود

بی عشق وجود خوب و موزون نشود

صد قطره ز ابر اگر به دریا بارد

بی جنبش عشق در مکنون نشود

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

شعرهای بسیار ناب مولانا

آنکس که ترا دید و نخندید چو گل

از جان و خرد تهیست مانند دهل

گبر ابدی باشد کو شاد نشد

از دعوت ذوالجلال و دیدار رسل

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

شعرهای کوتاه مولانا

دلتنگم و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی

آنچ از غم هجران تو بر جان من است

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

شعر بـــی همگــــان بســـــر شـــــود از مولوی

بـــی همگــــان بســـــر شـــــود  بی تـو  بســـــر  نمـــی شــــود

داغ  تـــــو  دارد  ایــــن  دلـــــم  جــــای  دگـــــــر  نمــــی شـــود

دیـــده  عقــــل  مســـت  تــــو  چـرخــــه  چـــرخ  پســـت  تــــو

گــــوش  طـــرب  بــــه دســت تــــو بــی تـــو بســـر نمی شود

جـــان  ز تــــو  جــوش  مـــی کند  دل  ز تـــو  نـوش  می کند

عقـــل خـــــروش مــــی کنــد بـــی تــــــو بســـر نمـی شــود

خمـــــر مـــن  و  خمـــــار مـــن  بــــاغ  مـــن  و  بهـــار مــــن

خـــواب مـــن  و  خمــــار مــــن  بــی تـو  بســر ن می شود

جـــاه و جلال  مــن  تـــویی  ملکت  و  مــــال  مـــن  تـویی

آب  زلال  مــــن  تــــویی  بــــی  تــــو  بســــر  نمی شـود

گـــــاه  ســــوی  وفــــا  روی   گــــاه  ســوی  جفــــا  روی

آن  منــی  کـــجا  روی  بـــی  تــــو  بســـــر  نمی شـــود

دل  بنهنـــد  بــــر کنـــی  تـــوبـــــه  کــننـــــد  بشــکنــی

ایــن همــه خــود تـــو میکنی بــی تو بســر نمی شــود

بی  تـــو  اگـــر  بســـر  شدی  زیــر  جهــان  زبر  شدی

باغ  ارم  سقــر  شــدی  بــی تــو  بســر  نمــی شـود

گــــر تـــو ســری قــدم شـوم  ور تــو کفی  علم شوم

ور بــــروی عــــدم  شــــوم  بی تـو  بسـر  نمی شود

خــواب مــــرا ببستــــه ای  نقـــش مــرا بشسته ای

وز همـــه ام گسسته ای بــی تــــو بسر نمی شود

گـــر  تـــو  نباشی  یار من  گشت  خراب کــار مــن

مــونس و غمگـــسار مـــن  بی تو بسر نمی شود

بی تو نه زندگی خوشم بی تو نه مردگی خوشم

ســر ز غـم تو چون کشم  بی تو بسر نمی شود

هر چه بگویم ای صنم  نیست جـدا ز نیــک و بـد

هم تو بگو  ز لطف خود  بی تو بسر نمی شود

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

گلچین اشعار مولانا شاعر بزرگ

یــار مرا غار مــرا عشق جگرخوار مرا

یار تویی غـــار تویی خواجه نگهدار مرا

نوح تویی روح تــویی فاتح و مفتوح تـویی

سینـــه مشــروح تــویی بـــر در اســرار مرا

نـــور تـــویی سـور تــویی دولت منصور تـویی

مـــرغ کـــه طــور تــویی خســته بــه منقار مرا

قطـــره تویی بحــر تویی لطـف تــویی قهــر تویی

قنــد  تـــویی  زهـــر  تــویی  بیــــش  میـــازار  مرا

حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی

روضــه اومیــد تویـــی راه  ده  ای یــار مرا

روز تــویی روزه تـــویی حـاصل دریوزه تـویی

آب تــویی کــوزه تــویی آب ده این بـــار مـــرا

دانـــه تویــی دام تــویی بــاده تویی جام تـویی

پختـــه تویی  خـــام تــویی  خـــام  بمگـــذار  مرا

این  تن  اگـــر کـــم  تــندی  راه  دلــم  کــم  زندی

راه  شــدی  تــا  نبــدی  ایـــن  همـــه  گـــفتار  مرا

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

شعر زیبای بشنو از نی از مولوی

بشنـو این نی چون شکــایت می کـــنـد

از  جـداییــهـــا  حکـــــایت  مـــی کــــنـد

کــــز نیستـــان تـــا  مـــــرا  ببریــــده انـد

در نفیــــــرم  مــــــرد و زن  نالیـــــده انـد

سینه خواهم شرحـــه شرحـــه از فراق

تـــا  بگـــویــم  شـــرح  درد  اشتیـــــاق

هـــر کسی کو دور ماند از اصل خویش

بـــاز جویـــد روزگــــــار وصـــل خـــویش

مــن بــــه هــــر جمعیتی نالان شـــدم

جفــت بــدحالان و خوش حالان شـــدم

هــر کســی از ظن خــود شــد یـار من

از  درون  مـن  نجســت  اســـرار  مــن

ســـر مــن از نالـــه ی مـــن دور نیست

لیـک چشم و گوش را آن نور نیست…

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

شعر زیبای ای دوست قبولم کن از مولانا

ای دوست قبولم کن وجانم بستان

مستــم کـــن  وز هر دو جهانم بستان

بـا هـــر چـــه دلم قـــرار گیـــرد بــی تـــو

آتش بــه مـــن انـــدر زن و آنـــم بستـان…

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

شعر ای یوسف خوش نام مـا از مولانا

ای یوسف خوش نام مـا خوش می روی بر بام مــــا

ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما

ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا

جوشی بنه در شور ما تا می شود انگور ما

ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما

آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

ای یــار مـــا عیــار مـــا دام دل خمـــار مـــا

پا وامکــش از کار ما بستان گــــرو دستار مــا

در گل بمانده پای دل جان می دهم چه جای دل

وز آتـــــش ســودای دل  ای وای دل  ای وای مـــــا

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکامجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا -آکا

مجموعه گلچین بهترین اشعار زیبا و کوتاه مولانا

منبع :