آکاایران: به گزارش ایران ناز مطلبی با عنوان شعر زیبا و دلنشین از فریدون مشیری قرار داده ایم.

جاودان آن تاج بر سرداشتن
در بهشت آرزو ره یافتن

هر نفس شهدی به ساغر داشتن
روز در انواع نعمت ها و ناز

شب بتی چون ماه در بر داشتن
صبح از بام جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشتن
شامگه چون ماه رویا آفرین

ناز بر افلاک اختر داشتن
چون صبا در مزرع سبز فلک

بال در بال کبوتر داشتن
حشمت و جاه سلیمانی یافتن

شوکت و فر سکندر داشتن
تا ابد در اوج قدرت زیستن

ملک هستی را مسخر داشتن
برتو ارزانی که ما را خوش تر است

لذت یک لحظه “مادر” داشتن

فریدون مشیری

منبع :