آکاایران: قصه ی دو خواهر خوانده 

نویسنده: ا. و. دوفور
مترجم: اردشیر نیکپور 

 

«هینا»(1) و «کائه آ»(2) از کودکی دوست بودند و به هم دیگر چون دو خواهر از یک پدر و مادر مهر می ورزیدند. هینا در جزیره ی «رائی آتئا»(3)، در دهکده ی «اوپوآ»(4)، زندگی می کزد و کائه آ در «توائی توآ»(5). خاک اوپوآ، در دریاچه ی «مانا»(6) به پایان می رسید و مرز توائی توآ از آن دریاچه آغاز می شد و تا انتهای جزیره امتداد می یافت.
روزی کائه آ از دوست خود هینا دعوت کرد که به خانه ی او بیاید و در جشنی که در خانه ی نزدیکان او برای بزرگداشت روان مردگان برپا می شد، شرکت جوید.
هینا در روز موعود به سوی خانه ی دوست خود رهسپار شد. چون به مانا، مرز سرزمین خویش رسید، کائه آ را در انتظار خود یافت. دو دختر جوان یک دیگر را در آغوش کشیدند و روی هم دیگر را بوسیدند و آن گاه به سوی توائی توآ روان شدند.
بدبختانه مادر کائه آ جادوگر بود و گوشت آدمیزاد می خورد. دو دختر جوان چون به خانه ی کائه آ رسیدند، کسی را در آن نیافتند. کائه آ سرگرم آماده کردن شام گشت، زیرا خورشید غروب کرده بود.
شب جادوگر - مادر کائه آ - به خانه بازگشت و تا چشمش به خانه افتاد فریاد زد:
- بوی آمیزاد زنده می شنوم!
کائه آ در جواب مادر خود گفت: نه، آدمیزاد زنده ای به دیدن ما نمی آید، زیرا همه از تو می ترسند!»
- من بوی آدمیزاد زنده می شنوم و دلم می خواهد او را بخورم!
- نه مادر، تو نباید این کار را بکنی، چون که او بهترین دوست من است که آمده است در روزهای عید پیش ما بماند.
پیرزن حرفی نزد وبا گام های آهسته و آرام به فاره (خانه) نزدیک شد. او با احتیاط بسیار راه می رفت زیرا نابینا بود. پس از رسیدن به خانه، دست نوازش به سراپای هینا کشید، اما این نوازش از روی مهربانی نبود بلکه برای این بود که بفهمد او دختر چاق و چله ای هست یا نه!
جادوگر پس از آزمایش دقیق دختر جوان، در کلبه دو دست رختخواب برای خوابیدن دو دختر پهن کرد، اما برای این که آن دو را به جای یک دیگر نگیرد رختخواب هینا را در دست راست و رختخواب کائه آ را در سمت چپ پهن کرد و آن گاه روی به دو دختر نمود و گفت:
- بروید بخوابید، شب است و دیر وقت است و باید چراغ را خاموش کرد.
دو دختر جوان اطاعت کردند و به رختخواب رفتند. اما نیمه های شب کائه آ برخاست و دوست خود را بیدار کرد و به او گفت:
- گوش کن هینا، ما باید جای خود را با هم عوض کنیم چون اگر این کار نکنیم مادر جادوگر من می آید و تو را می کشد. خوب گوش کن ببین چه می گوییم و حرف های مرا به خاطر بسپار و سعی کن آن ها را فراموش نکنی. مادرم که قصد کشتن تو را دارد، به جای تو مرا که در رختخواب تو خوابیده ام خواهد کشت و قطعه قطعه خواهد کرد. تو باید صبح زود، پیش از دمیدن آفتاب از جای خود برخیزی و قلب مرا برداری و آن را در برگ «آپه»(7) ای بپیچی و شب ها در زیر شبنمش بگذاری و روزها از گرمای خورشید دورش نگاه داری. هر گاه این کارها را که گفتم خوب و به موقع انجام بدهی، من دوباره زنده می شوم.
راستی هم هر چه کائه آ گفته بود انجام یافت.
هینا صبح زود از جای برخاست و به کنار کالبد بی جان دوستش آمد و قلب او را برداشت و به سویی که خورشید برمی آید گریخت. راه او از میان کوه ها می گذشت و او چون به پای تخته سنگ بزرگی رسید، دید که دو ریسمان از آن آویخته است. یکی از ریسمان ها سفید بود و دیگری سیاه. او ریسمان سفید را گرفت و بالا رفت، این ریسمان، ریسمان عمر دوست در گذشته اش بود.
دختر چون به بالای کوه رسید شنید که یکی او را صدا می کند. برگشت و دید که جادوگر پیر به دنبالش آمده است و ریسمان سیاه را گرفته است و بالا می آید. جادوگر فهمیده بود که دختر خود را کشته است. چون وسط ریسمان رسید، ریسمان پاره شد و پیرزن در پای تخته سنگ افتاد و جان داد.
هینا چون به ساحل مانا رسید و به یاد آورد که دوستش برای رهایی او خود را به کشتن داده است زار زار گریه را سر داد و غم و اندوه بی پایان خود را در این مرثیه بیان کرد:
«ای دوست، باد خشم، باد «توماتوما»(8)، که بر من تاخته بود تو را از پای درآورد،
«باد غم، باد درد، با خبر دردناکی که درباره ی تو به من داده است، نفسم را بند می آورد!
«از جای خود برمی خیزم و می خواهم پیش بروم لیکن غم و اندوه از رفتنم بازمی دارد،
«ترس و هراس تنم را سرد می کند و از پیش رفتن باز می دارد،
«ای دوست، با کوتاه شدن ریسمان حلقه های توری که ما را به هم می پیوست فرود افتاده است!»
***
هینا به راه خود ادامه داد و سرانجام به خانه خویش رسید و برگ آپه ای چید و قلب دوستش را در آن نهاد و همان گونه که کائه آ به او سفارش کرده بود در نگهداری آن کوشید.
پس از مدتی قلب مرده به صورت کالبدی درآمد که دم می زد، سپس از جای برخاست و ایستاد.
کائه آ زنده شده بود، زیر او دختر جادوگر بود و «تیاپورو» (9) های زیر فرمان مادرش با نیروی جادویی خود او را در بازگشت به زندگی یاری کرده بود.
کائه آ در خانه ی دوست خود هینا مانند و پدر و مادر هینا «فاآمو»(10)، یعنی پدر خوانده و مادر خوانده ی او شدند و چندی بعد او با مردی جوان از ساکنان اوپو آ زناشویی کرد و تا بازپسین پرتو زندگی اش در آن جا ماند.

پی نوشت ها:

1. Hina.
2. Caea.
3. Raiatea.
4. Opoa.
5. Tevaitoa.
6. Mana.
7. Ape، درختی است از تیره ی شاه بلوط ها که برگ هایی بسیار سبز دارد.
8. Tuma tuma.
9. Tiaporo، یعنی پری.
10. Faamu.

منبع مقاله :
دوفور، ا. و.؛ (1386)، داستان های تاهیتی و دریاهای جنوب، ترجمه ی اردشیر نیکپور، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم

 
منبع :