آکاایران: موتوتابو 

نویسنده: ا. و. دوفور
مترجم: اردشیر نیکپور 

 اسطوره ای از تاهیتی

کسی نمی تواند شب را در جزیره ی تابو بگذراند و زنده بماند؛...
جزیره ی تابو در دریاچه ی «هاآپاپه»(1)، در بیست کیلومتری «پاپی تی» (2) و در نزدیکی های ساحل «پاپه نو ئو» (3) قرار دارد.
زنان می توانند زیبایی و آرامش جزیره را، درختان و گل های آن را، تموج رخشان نخل های آن را در پرتو ماه بسرایند.
آنان می توانند از نرمی و لطافت ماسه های آن، و از آبی خلیج های کوچک آن سخن به میان آورند،
زیرا زنان، «توپاپائو» (4) (شبح - روان) را نمی بینند،
و هرگز بیمی از بازدید شبانه ی جزیره ی تابو به دل راه نمی دهند.
کودکان در روز بر زورق های خود می نشینند و از دریاچه گذر می کنند؛
تا از لذاتی که می توانند در جزیره ی ممنوع پیدا کنند، بهره برگیرند.
لیکن چون خورشید غروب کند،
باید شتابان به پاپانوئو بازگردند،
زیرا آنان هیچ خوش ندارند که،
تو پاپائوی جزیره ی تابو را ببیند!
در افسانه ها آمده است که در زمان های قدیم دختر جوانی از ساکنان تاهیتی شب ها با دلداده ی خود در جزیره ی تابو دیدار می کرد.
و آن دو در کنار هم در همه جای جزیره، روی ماسه های ساحلی و زیر شاخه ی درختان گردش می کردند.
شبی پسر به میعادگاه نیامد و، دختر پس از آن روز دیگر او را ندید.
دختر جوان با دلی شکسته با خود عهد کرد که از جزیره بیرون نرود، تا پسر دوباره به نزد او بیاید؛ و بعد از آن روز تاهیتی ها می گویند که در شب های مهتاب، هرگاه از روی دریاچه جزیره ی تابو را نگاه کنند، دیدگان تیزبین می توانند توپاپائوی شگفت انگیزی را ببینند که، تنها «پاره ئو» (5)یی از تاپای سفید بر تن دارد، یا در روی ماسه های کرانه پرسه می زند و یا در زیر نخلی، یا زیر «توموهوتو» (6)یی، در انتظار محبوب خویش نشسته است....
لیکن خدایان مردی را که به میعادگاه می رود یاری می کنند، بسیاری از مردان که به دلیری بلند آوازه بوده اند، بدین امید که توپاپائوی پر مهری را که شب در جزیره می گردد، ببینند.
به رغم سفارش های افسانه ها و شایعات به آن جا رفته اند و این بی احتیاطی به قیمت جانشان تمام شده است.
زیرا بامدادان، پس از شبی بیداری و شب زنده داری.
آنان را، مرده یافته اند.
وقتی بومیان سبکی عجیب کالبد بی جان آنان را احساس می کنند، زیر لب می گویند که قربانی را توپاپائوی جزیره به حد مرگ دوست می داشته است.

پی نوشت ها:

1. Haapape.
2. Papeete.
3. Papenoo.
4. Tupapau.
5. Pareo. یعنی جامه ی کتانی.
6. Tumuhotu. یعنی درخت میوه.

منبع مقاله :
دوفور، ا. و.؛ (1386)، داستان های تاهیتی و دریاهای جنوب، ترجمه ی اردشیر نیکپور، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم

 
منبع :