آکاایران: عروس دریا 

نویسنده: فلیسین شاله
برگردان: اردشیر نیکپور 

 اسطوره ای از ژاپن

پیشترها ماهی ای که آن را عروس دریا می نامند ماهی ای بود چون دیگر ماهیان. کالبدی غضروفی و باله هایی و دمی داشت. روزی شاه دریاها او را به مأموریت مهمی فرستاد.
مأموریت او این بود که روی زمین بگردد و میمونی پیدا کند و با خود بیاورد تا کبدش را درآورند و از آن دارویی برای درمان ملکه ی دریا بسازند.
برای کشانیدن میمون به قلمرو شاه دریاها باید حیله ای بزرگ به کار می برد و دروغ های زیرکانه به هم می بافت.
لیکن عروس دریای بیچاره ماهی راستگو و ساده دلی بود.
رفت و میمون را پیدا کرد، اما دروغ نگفت و شرافتمندانه از او خواست که همراه وی به ته دریا برود تا در آن جا کبدش را درآورند و با آن دارویی معجزه آسا بسازند.
چون میمون این سخن را از آن ماهی شنید بر درختی جست و از شاخی به شاخی پرید و از او دور شد و عروس دریا به ناچار از این مأموریت دست خالی برگشت.
شاه دریا خشمگین شد و عروس دریای بیچاره را به باد کتک گرفت و او را آن قدر زد که به صورت توده ی لرزانک نرم و بی شکل امروز درآمد.
منبع مقاله :
‎ داستانهای ژاپنی، ترجمه ی اردشیر نیکپور، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول فلیسین، (1383)

 
منبع :