آکاایران: ضرب المثل کردی همراه با معنیReviewed by Milad on Feb 24Rating: 5.0ضرب المثل کردی همراه با معنیضرب المثل کردی همراه با معنی

ضرب المثل کردی همراه با معنی

آکاایران: ضرب المثل کردی همراه با معنی

ضرب المثل : خودا کووه  ناسیگ  وه فر نیگه  بان

معنی : خدا  کوه  را می شناسد که روی آن برف می گذارد.


ضرب المثل :  رووی   ده سی   وه  ئه نجیر  نه ره سی وه ت   که ره سه

معنی : روباه دستش به انجیر نمی رسد می گوید نارس است.


ضرب المثل : کابرا  سه ر  بئاو  تاشیگ

معنی: یارو سر بی آب می تراشد  ( کار  غیرعاقلانه ای انجام می دهد.)


ضرب المثل : میه وانه ل     یی مال    ده   خون    یه ک        تیه نگن.

معنی:  مهمان های  یک  خانه به خونی هم تشنه هستند.


ضرب المثل : خالوو  که فیگه  سه ر  ئاو  خوارزا  ده خوار  ئاو  فیریگ   کیگ

معنی : دایی در سر آب غرق می شود خواهر زاده  در پایین آب دنبالش می گردد.


ضرب المثل:

   میمان یه ی شه وه دعاگوو سه د ساله

ترجمه:

   مهمان یک شبه دعا گو صد ساله

توضیح:

   مترادف: یک روز مهمانیم صد سال دعاگو


ضرب المثل:

   میمان خوه شی ئه و میمان نات مالخاون ئه و رو هه ردگیان

ترجمه:

   مهمان از مهمان خوشش نمی آید صاحبخانه از هر دوی آنها

توضیح:

   این که دو میهمان تحمل یک دیگر را ندارند حال آن که هر دو مزاحمند و صاحب خانه ار هر دو خوشش نمی آید


ضرب المثل:

   میه له ر خوه ی چگ پوسالکه ی برد وه رد

ترجمه:

   گوسفند لاغر رفت، پوست را هم با خود برد.

توضیح:

   خودش منفعتی نرساند باعث ضرر هم شد.


ضرب المثل:

   میرات خه ر وه که متار ره سی

ترجمه:

   میراث خر به کفتار می رسد

توضیح:

   این که بدها و فرومایه ها در شأن هم هستند


ضرب المثل:

   مووریژه وه ختی خوازی رسقی بوری بال و په ر دراری

ترجمه:

   مورچه به گاه قطع روزی، بال و پر در می آورد

توضیح:

   بی خرد را بد است فضل و هنر آن که باشد هلاک مور از پر


ضرب المثل:

   منیته که یوانو دوو رشیاگ

ترجمه:

   مانند کدبانوی دوغ ریخته هستی

توضیح:

   کنایه از پر حرفی، و به کسی که یکسره نق می زند، می گویند


ضرب المثل:

   منیته داول سه ر مه ره زه

ترجمه:

   شبیه مترسک مزرعه هستی

توضیح:

   بی خاصیت و بی تحرک


ضرب المثل:

   منیته که یوانوو په تگ ئه وشه کن

ترجمه:

   شبیه کدبانویی هستی که پته کهنه را از هم جدا می کند

توضیح:

   تنبل و پر حرف


ضرب المثل:

   مناله یل چینه بازی دالگه یل چینه فازی

ترجمه:

   بچه ها رفتند به بازی، مادران رفتند به نزد قاضی

توضیح:

   نسبت به دعوای بچه ها حساسیت نشان ندادن


ضرب المثل:

   م میرو ت میر، کی ده س بنه ی ده خه میر

ترجمه:

   من میر باشم و تو هم میر باشی چه کسی دست در خمیر بگذارد

توضیح:

   نظیر: ده درویش در گلیمی بخسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجند


ضرب المثل:

   ملوانک مال هامسا وه شه و که نه ی مل

ترجمه:

   گردنبند همسایه را شب به گردن می آویزند

توضیح:

   خیانت به نزدیکان سرانجام آشکار خواهد شد


ضرب المثل:

   م گ ئاو بردگه سه م بیل چه می ئه و خوارتر

ترجمه:

   آب مرابرده، چند پیچ و خم رودخانه پایین تر

توضیح:

   نظیر: آب از سر گذشت، چه یک وجب چه صد وجه

ضرب المثل:

   مژ ژیر خوله کوو

ترجمه:

   آتش زیر خاکستر

توضیح:

   نظیر: آب زیر کاه، خطرناک و مکار


ضرب المثل: ئاو وسی تو نه وس
ترجمه: آب می ایستد (ولی) تو نایست
توضیح: سرعت و تلاش مداوم در کار. دلسرد نشدن

ضرب المثل:    ئاویگ رشیا گرده و نیه و
ترجمه:    آبی که ریخت جمع نمی شود
توضیح:    نظیر: آب رفته به جوی برنمی گردد. پشیمانی سودی ندارد

ضرب المثل:    ئاو ده یه جا بمینی گه نی
ترجمه:    آب که در یک جا بماند می گندد
توضیح:    زیاد در یک جا ماندن برابر با بی ارزش شدن

ضرب المثل:    ئاو ده دسی نیه رشی
ترجمه:    آب از دستش نمی ریزد
توضیح:    آدم بسیار خسیس و بخیل

ضرب المثل:    ئاو ده ئاو ته کان نیه خوه ی
ترجمه:    آب از آب تکان نمی خورد
توضیح:    همه جا و همه چیز در آرامش است

ضرب المثل:    ئاو ده ئاسیاو بکه فی
ترجمه:    آب از آسیاب افتادن
توضیح:    انتظار آرامش بعد از جنجال

ضرب المثل:    ئاگر ده نام ئاو ئه و کهی
ترجمه:    در میان آب آتش روشن می کند
توضیح:    زیرک و کارآزموده

ضرب المثل:    ئاگر خاسه و ته پ و دو، برا خاسه نه چه ن شو
ترجمه:    آتش خوب است با دم و دودش. برادر خوب است نه به اندازه شوهر
توضیح:    شوهر بیشتر و بهتر از برادر به مشکلات زن رسیدگی می کند.

ضرب المثل:    ئاگر پشکوول چای داخ نیه که ی
ترجمه:    آتش پشکل چای را داغ نمی کند
توضیح:    انتظار بی فایده، از کسی کاری بر نیامدن

ضرب المثل:    ئاش نه خواردگ، ده س و ده م سوزیاگ
ترجمه:    آش نخورده و دهان سوخته
توضیح:    بی بهره بودن از محاسن موضوعی و سهیم شدن در معایب آن

ضرب المثل:    ئاش هزار که یوانوو یا سوره یا بی خوا
ترجمه:    آش هزار کدبانو یا شور است یا بی نمک
توضیح:    نظیر: آشپز که دو تا شد آش یا شور می شود یا بی نمک

ضرب المثل:    ئاش هه ر ئه و ئاشه و کاسه هه و کاسه
ترجمه:    آش همان آش است و کاسه همان کاسه
توضیح:    عوض نشدن، تغییری حاصل نشدن

ضرب المثل:    ئاسیاو وه نه وبه
ترجمه:    آسیاب به نوبت
توضیح:    رعایت نوبت

ضرب المثل:    ئاسائ وه که م هه ر بوه وه هوچ هه ر نه وه
ترجمه:    آسیاب کم کار بوده ولی بیکار نبوده است.
توضیح:    کسی که مسئولیت کاری را دارد باید کم یا زیاد به انجام آن مشغول باشد و گرنه چه نسبتی است وی را با انجام آن کار

ضرب المثل:    ئاسیاو کار خوه ی که ی چه ق چه قه سه ر خوه ی نه یگه ژان
ترجمه:    آسیاب کار خود را انجام می دهد دروگر سر خود را به درد می آورد.
توضیح:    دخالت بی مورد و فضولی در کار دیگران کردن، آن هم زمانی که حاصلی نداشته باشد.

ضرب المثل:    ئازای ده کول بیماری ده سی دایه که ل بناری
ترجمه:    مرد سالمی بر پشت بیماری سوار بود و از تپه ای بالا می رفت
توضیح:    سربار از خود ضعیف تر شدن

ضرب المثل:    ئارد نام درگ
ترجمه:    آرد میان خار
توضیح:    دچار مشکل شدن، گرفتار شدن

ضرب المثل:    ئارد ده ته یره قه رت که ی!
ترجمه:    آرد از دزد قرض می گیری؟
توضیح:    از کسی که هیچی ندارد چیزی خواستن!

ضرب المثل:    ئاخر عمرو ئه ول مالداری
ترجمه:    آخر عمر و اول مال اندوزی
توضیح:    نظیر: پیری و معرکه گیری

منبع :