آکاایران: افسانه های بودایی 

 

 اسطوره ای از هند

پی نوشت ها:

1. Siddhartha
2. Couddhodana
3. Cakyas
4. Kapilavastou
5. Maya
6. Mahaprajapati
7. Gopa
8. Kantaka
9. Chandaka
10. Gautoma
11. Mara
12. Nirvana
13. Nagas
14. Moucilinda
15. Ajatasattou
16. Magadha
17. Jiuaca
18. Ananda
19. Paria، در لغت به معنای «بیرون» است. طبقه ای از بومیان بدبخت هندوستان است که برهمنان افراد آن طبقه را نجس و از حقوق اجتماعی و سیاسی و دینی محروم می شمارند. -م.
20. Oudyin
21. Rahoula
22. Ananda
23. Devadatta
24. Kousinara
25. Szetchouen
26. Omie
27. Boroboudour

منبع مقاله :
فوژر، روبر؛ (1383)، داستان های هندی، ترجمه اردشیر نیکپور، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ سوم

 
منبع :