آکاایران: افسانه ی مائوئی 

نویسنده: ا. و. دوفور
مترجم: اردشیر نیکپور 

 اسطوره ای از تاهیتی

در آغاز آفرینش جهان خورشید با خود اندیشید که قسمت او بد بوده است زیرا می بایست به تنهایی کار بکند. چون زمین را در زیر پای خود نگاه می کرد و ساکنان آن را می دید که می توانند بگردند و بخوابند بر آنان رشگ می برد و از تنبلی می خواست مانند آنان باشد. پس با خود گفت من خدا هستم! مردمان انتظار برآمدن مرا می کشند و ستایشم می کنند، هر کار که دلم بخواهد می توانم بکنم!
و از آن پس بسیار دیر بر می آمد و در چند دقیقه آسمان را می پیمود و می رفت و در پس «موئورئا»، (1) در شبی بس دراز، می خوابید و زمین از این روی سخت در رنج و عذاب بود.
نه گرمای کافی برای گرم کردن تنورهای سنگی بود و نه روشنایی کافی برای فراهم کردن قوت و غذا.
مائوئی، (2) جنگاوری جوان، با غم و اندوه فراوان می دید که لبان نامزدش از خوردن غذای خام سوخته است و چون غمش به خشم گرایید بر آن شد که بر خورشید چیره گردد.
جنگاور جوان رفت و بلندترین پیچک ها و درازترین جلبک ها و سخت ترین پوسته های درخت را پیدا کرد و چون توده ی بزرگی از آن ها را به بلندی بالای پنج مرد فراهم آورد، با پیچک ها و جلبک ها و پوسته ی درختان به بافتن توری بزرگ پرداخت. روزها را در روشنایی زودگذر خورشید کار می کرد و شب در پرتو ستارگان!
مائوئی تار بلندی از زلف نامزد خود را به جای پود آن دام به کار برد. دام، آن گاه که خورشید تن آسان و خواب آلود به شتاب بسیار پهنه ی آسمان را در می نوردید، اندک اندک بزرگ می شد.
سرانجام دام آماده شد و مائوئی از تاریکی شب سود جست و آن را بر دوش خود انداخت و به کنار آبسنگ ها و لب سوراخی که خورشید از آن جا از دریا بیرون می آمد رفت و به انتظار ایستاد.
پس از شب زنده داری بسیار، دید که روشنایی روز از سوراخ میانه ی دریا بیرون آمد، به هر سو گسترده شد و موج های دریا و ابرهای آسمان را رنگ کرد. روشنایی دم به دم بزرگ تر و نیرومندتر گشت و پرندگان به آوازخوانی پرداختند. مائوئی دانست که آن روشنایی از خورشید است.
چون نخستین پرتو خورشید از لبه ی سوراخ بیرون آمد، مائوئی دام خود؛ دام گشاد و بزرگ خود را انداخت. دام همه ی سوراخ را پوشانید و خورشید را در آن زندانی کرد.
خورشید، پس از زندانی شدن، با خشم فراوان به تلاش و کوشش پرداخت، اما تور مقاومت کرد و پاره نگشت. بیست بار خورشید بر آن کوشید که بر آسمان بپرد، لیکن هر بار پس نشانده شد. بیست بار بر آن کوشید تا خود را به زیر زمین برساند، لیکن هر بیست بار باز داشته شد.
آن گاه خورشید فروزان گشت؛ چنان گرم و فروزان گشت که آب دریا به جوش آمد و زمین ترک خورد و هوا چنان داغ شد که همه ی رشته های دام یکی پس از دیگری سوخت. پیچک ها و جلبک ها تاب مقاومت نیاوردند. هیچ چیز در برابر شراره های سوزان نمی توانست ایستادگی بکند، لیکن تار موی نامزد مائوئی بر گرد گردن خورشید افتاده بود و در برابر گرمای سوزان مقاومت می کرد و او را خفه می کرد.
خورشید کم کم درخشش خود را از دست داد و سرانجام خسته و فرسوده شد و مغلوب گشت و از کشش و کوشش بازایستاد.
آن گاه مائوئی پیش رفت و گفت: «منم، مائوئی، که خورشید را به دام افکنده ام!»
و خورشید چنان وانمود کرد که به او التماس می کند و گفت: «مائوئی، من دارم خفه می شوم! مرا از بند این دام برهان!»
- نه، من تو را از این دام آزاد نمی کنم، تو باید به سزای بدی و آزاری که به نامزد و قوم من رسانیده ای در این دام بمانی! لب های او در نتیجه ی خوردن شیره ی خام گیاهان سوخته است و چشمانش را شب پر کرده است. تو باید در زندان بمانی!
- مائوئی، هر گاه آزادم نکنی، می میرم و هر گاه من بمیرم، نه تو زنده می مانی و نه قوم و ملت تو! آزادم کن!
- پس به من قول بده که ماهی ها و سبزی های ما، پیش از فرو افتادن شب پخته خواهد شد!
- قول می دهم!
و مائوئی خورشید را رها کرد و خورشید بر آسمان پرید!
***
از آن روز است که خورشید چنین زود بر می خیزد و بسیار دیر می خوابد و حرکت او در آسمان چندان به طول می انجامد که مردمان وقت و فرصت کافی برای آماده کردن ماهیان و سبزی ها و میوه ها داشته باشند و بتوانند هر روز، پیش از آن که شب و تاریکی بر آنان فرود آید، سه بار غذا برای خود آماده کنند و بخورند!
گاه چون به خورشید شامگاهان نگاه کنیم تار موی باریک بنفشگونی بر گردن او می بینیم و این همان تار موی نامزد مائوئی است که جاویدان بر گردن خورشید آویخته خواهد ماند تا خورشید هرگز قولی را که به مائوئی داده است فراموش نکند.

پی نوشت ها:

1. Moorea.
2. Maui.

منبع مقاله :
دوفور، ا. و.؛ (1386)، داستان های تاهیتی و دریاهای جنوب، ترجمه ی اردشیر نیکپور، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم

 
منبع :