آکاایران: از این ستون تا آن ستون فرج است 

نویسنده: الهه رشمه
 

مورد استفاده:

برای امید دادن به کسانی به کار می‌رود که کاملاً ناامید هستند.
در شهری دور، قاضی شهر در دادگاه جوانی را برحسب شواهد و مدارک گناهکار تشخیص داد و حکم قصاص را صادر کرد. روز اجرای حکم که فرا رسید، او را بر بالای سکویی در میدان شهر به ستونی بستند تا تیربارانش کنند. قبل از اینکه حکم اجرا شود، جوان گناهکار خواست تا آخرین خواسته‌ی خود را طلب کند. حاکم اجازه داد و مرد جوان گفت: من در این شهر غریبم، سه روز به من مهلت دهید، به شهر خودم بروم. از مادرم خداحافظی کنم و برای آخرین بار خانواده‌ام را ببینم و دوباره به این شهر بازگردم، آن موقع آماده‌ام برای اجرای حکم شما. حاکم گفت: باید شخصی ضمانت تو را بکند، محکوم رو کرد به جمعیت قابل توجهی که در میدان شهر جمع شده بودند و گفت: ای مردم، من در این شهر غریبم، می‌خواهم سه روز کسی ضمانت مرا نزد حاکم بکند تا من به شهر خودم بروم از خانواده‌ام خداحافظی کنم و بازگردم. آیا در میان شما کسی هست که قبول کند و ضامن من بشود.
ابتدا همه در سکوت فرو رفتند ولی بعد از چند لحظه شخصی جلو آمد و قبول کرد که ضامن جوان گناهکار شود. حاکم رو به مرد داوطلب کرد و گفت: اگر تو ضامن این جوان شوی و او بعد از سه روز مهلت بازنگردد ما تو را تیرباران خواهیم کرد. مرد قبول کرد. ضامن را زندانی کردند و مرد محکوم همان موقع رفت تا سه روز بعد همان موقع بازگردد.
روز موعود فرا رسید و محکوم در وقت مقرر نیامد. مرد ضامن را آوردند و به ستون بستند تا تیربارانش کنند. همه‌ی مردم شهر در میدان شهر جمع شده بودند و شاهد این محاکمه بودند. مرد گفت: خواهشی دارم، مرا از این ستون باز کنید و به آن ستون ببندید. حاکم توجهی به خواهش او نکرد. ولی مردم همه با هم شروع به التماس و خواهش کردند خواسته او کمترین کاری است که در حق این جوان فداکار می‌توان انجام داد. او را به ستون دیگری ببندید. حاکم دستور داد: مرد ضامن را باز کنند و به ستون دیگر ببندند. در حین انجام این کار یک نفر از دور دیده شد که نزدیک می‌آمد و فریاد می‌زد: ای مردم، دست نگه دارید، آمدم آمدم. فرد محکوم می‌دوید تا خود را به میدان شهر برساند. آن وقت مرد ضامن را باز کردند و خواستند محکوم را به ستون ببندند. حاکم که این وفای به عهد و خوش قولی جوان محکوم را دید او را بخشید و درواقع از این ستون به آن ستون فرج شد.
منبع مقاله :
رشمه، الهه، (1392)، ضرب المثل و داستانهایشان (معنی ضرب المثل و ریشه‌های آن)، تهران، انتشارات سما، چاپ اول 

 
منبع :