آکاایران: تفرقه بینداز و حکومت کن 

نویسنده: الهه رشمه
 

مورد استفاده:

این ضرب المثل در مورد افراد سیاستمداری به کار می‌رود که با حیله و نیرنگ می‌خواهند به هدف خود برسند.
در روزگاران قدیم، باغبانی یک سال برای درخت‌های انارش زحمت کشید، به موقع به آنها آب داد و به موقع کود مناسب پای درختان ریخت تا اینکه درنهایت میوه‌های خوب و سالمی برداشت کرد. آن سال میوه‌های باغ او به حدی خوب بود که زبان زد مردم روستا شده بود. مرد که بعد از چندین سال قحطی و کم‌آبی و یا سرمای شدید که میوه‌هایش را از دست می‌داد امسال میوه‌هایش خوب درآمده بود به شدت از میوه‌هایش مراقبت می‌کرد.
یک روز که برای دست چین کردن میوه‌هایش به باغ انار خود رفته بود، دید انگار امروز در چیدن میوه‌ها تنها نیست سه دزد وارد باغ او شده بودند، هرکدام یک کیسه بر دوش داشتند و میوه‌های رسیده درختان را می‌چیدند تا برای خودشان ببرند. مرد باغدار که دید حاصل سال‌ها زحمتش را عده‌ای دزد آمده‌اند تا بدون کمترین زحمتی بچینند و با خود ببرند خیلی عصبانی شد.
مرد باغدار ابتدا تصمیم گرفت سروصدا به راه بیندازد و مردم را خبر کند ولی بعد به خودش گفت: این کار هیچ فایده‌ای ندارد. آنها به راحتی فرصت پیدا می‌کنند تا از اینجا فرار کنند. پس تصمیم گرفت یک تکه از چوب‌های تازه درختان انارش بکند و با چوب دستی‌اش به طرف دزدها حمله کند تا آنها را از باغش بیرون بیندازد. ولی به سرعت منصرف شد با خود گفت: من یک نفر هستم در برابر سه دزد اگر آنها با هم بر سر من بریزند، خیلی راحت هم من را کتک می‌زنند و هم هرچه بخواهند از میوه‌های باغ من با خود می‌برند.
بعد از مدتی تصمیم گرفت برود آرام آرام چند نفر را خبر کند تا به کمک او بیایند ولی از این کار هم منصرف شد و گفت: تا من بروم و برگردم آنها هر چقدر دلشان بخواهد انار چیده‌اند، کیسه‌هایشان را برمی‌دارند و فرار می‌کنند.
باغبان بعد از فکر کردن در مورد تمام راه‌های مقابله با دزدها راه چاره‌ای به ذهنش رسید. آرام خود را به دزدها نزدیک کرد و سلام گفت: دزدها با دیدن مردی که آنجا بود فهمیدند که این مرد باید صاحب باغ باشد. دزدها برای اینکه خودشان را بیشتر ضایع نکنند و بتوانند کیسه‌های میوه را هم با خود ببرند خیلی معمولی برخورد کردند، یکی از آنها گفت: من فقیری بیچاره‌ام که نمی‌توانم برای زن و بچه‌ام میوه بخرم آمده‌ام اینجا تا کمی میوه برایشان ببرم البته با اجازه‌ی شما، باغبان با خونسردی گفت: بله! خواهش می‌کنم.
دزد دومی که دید مرد صاحب باغ لبخند می‌زند با جرأت بیشتری گفت: من درویشم و از شهری به شهر دیگر می‌روم روضه و مرثیه می‌خوانم انعام می‌گیرم. وقتی به این شهر رسیدم خیلی گرسنه بودم، اینجا آمدم تا مقداری میوه بخورم و بتوانم به راه خود ادامه دهم. خداوند جزای خیر به شما بدهد.
باغبان گفت: احسنت! شما هم راحت باشید و میوه بخورید. سپس رو کرد به دزد سومی و گفت: شما چی عزیزم؟ شما چی شد که سر از اینجا درآوردید؟ دزد سومی کمی به دنبال پاسخ قانع کننده گشت بعد گفت: من مأمور مالیاتم آمده‌ام مالیات بگیرم.
باغبان واقعاً نمی‌دانست در برابر این همه گستاخی و حاضرجوابی چه بگوید رو کرد به دزد سومی و گفت: عزیزم شما چرا میوه می‌چینید؟ بگذارید این بندگان بینوا راحت باشند شما تشریف بیاورید در انبار باغ، تا من میوه‌هایی که قبلاً دست چین کردم را پیش کش کنم.
دزد که فکر می‌کرد باغدار واقعاً حرف‌های او را باور کرده از این همه زودباوری مرد ذوق زده شد و گفت: کجا باید برویم؟ مرد باغدار او را به انبار باغ برد و در فرصت مناسب ترکه‌ای را که از درخت انار تازه کنده بود، درآورد و تا می‌توانست دزد را کتک زد. سپس دست و پایش را بست و گوشه انبار گذاشت. باز برگشت به سراغ دو دزدی که فکر می‌کردند زرنگ هستند و تند و تند انارها را می‌چیدند. گفت: خسته نباشید. دوستمان که مأمور مالیات است چای دم کرده حداقل یکی از شما بیاید و یک استکان چای بخورید. درویش تو بیا تا هم استکانی چای بخوری و هم دعای خیری در حق ما بکنی. درویش که از این همه فعالیت خسته شده بود از حرف باغدار استقبال کرد و با او به طرف انبار باغش حرکت کرد. این بار هم وقتی باغدار با دزد تنها شد به یک باره ترکه را برداشت و شروع کرد به زدن به سروکله‌ی دزد و او را به شدت کتک زد. و دست و پای دزد دوم را هم بست و در گوشه‌ی انبار باغ رها کرد.
وقتی باغبان به سراغ دزدی که مانده بود آمد، او در باغ تنها مشغول چیدن انار بود. باغدار با همان ترکه انارش شروع کرد به زدن دزد و او را آنقدر کتک زد تا روی زمین افتاد آن وقت دست و پایش را بست. باغدار وقتی هر سه دزد را دستگیر کرد و دست و پایشان را بست از باغش خارج شد و به سراغ سربازان قاضی رفت تا دزدها را تحویل آنها بدهد.
دوستان و همسایه‌های باغدار که از کار او مطلع شدند از او پرسیدند تو چطور توانستی یک نفره سه دزد را دستگیر کنی؟ باغدار لبخندی زد و گفت: از قدیم گفته‌اند تفرقه بینداز و حکومت کن.
منبع مقاله :
رشمه، الهه، (1392)، ضرب المثل و داستانهایشان (معنی ضرب المثل و ریشه‌های آن)، تهران، انتشارات سما، چاپ اول 

 
منبع :