باباطاهر همدانی، معروف به «باباطاهر عریان»؛ عارف، شاعر و دوبیتی سرای اواخر سده چهارم و اواسط سده پنجم هجری.
سرگرمی آکا ایران


  دوبیتی های زیبای بابا طاهر:


ببندم شال و میپوشم قدک را                بنازم گردش چرخ و فلک را

       بگردم آب دریاها سراسر                      بشویم هر دو دست بی نمک را

*********************

تن محنت کشی دیرم خدایا                  دل با غم خوشی دیرم خدایا

زشوق مسکن و داد غریبی                    به سینه آتشی دیرم خدایا

**********************

اگر یار مرا دیدی به خلوت                              بگو ای بی وفا ای بیمروت

گریبانم ز دستت چاک چاکو                         نخواهم دوخت تا روز قیامت

**********************
شعر های زیبای بابا طاهر (دوبیتی) -آکاشعر زیبا،دوبیتی،بابا طاهر،دوبیتی های بابا طاهر،اشعار زیبای بابا طاهر،شعر های عاشقانه و عارفانه،مجله اینترنتی آتا ایران،مجله اینترنتی،آتا،آتا ایران


   دلی دیرم خریدار محبت                    کز او گرم است بازار محبت

لباسی دوختم بر قامت دل                  زپود محنت و تار محبت

*******************

شعر های زیبای بابا طاهر (دوبیتی) -آکاشعر زیبا،دوبیتی،بابا طاهر،دوبیتی های بابا طاهر،اشعار زیبای بابا طاهر،شعر های عاشقانه و عارفانه،مجله اینترنتی آتا ایران،مجله اینترنتی،آتا،آتا ایران


محبت آتشی در جانم افروخت               که تا دامان محشر بایدم سوخت

عجب پیراهنی بهرم بریدی                   که خیاط اجل میبایدش دوخت


*************

نمیدانم دلم دیوانهٔ کیست                کجا آواره و در خانهٔ کیست

نمیدونم دل سر گشتهٔ مو                اسیر نرگس مستانهٔ کیست


*************

شعر های زیبای بابا طاهر (دوبیتی) -آکاشعر زیبا،دوبیتی،بابا طاهر،دوبیتی های بابا طاهر،اشعار زیبای بابا طاهر،شعر های عاشقانه و عارفانه،مجله اینترنتی آتا ایران،مجله اینترنتی،آتا،آتا ایران

ته دوری از برم دل در برم نیست            هوای دیگری اندر سرم نیست

بجان دلبرم کز هر دو عالم                  تمنای دگر جز دلبرم نیست

**************


سیاهی دو چشمانت مرا کشت                درازی دو زلفانت مرا کشت

به قتلم حاجت تیر و کمان نیست                  خم ابرو و مژگانت مرا کشت

********************

یکی درد و یکی درمان پسندد             یکی وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد و وصل و هجران                 پسندم آنچه را جانان پسندد

***************

خور از خورشید رویت شرم دارد                        مه نو زابرویت آزرم دارد

بشهر و کوه و صحرا هر که بینی                      زبان دل بذکرت گرم دارد

****************


منبع :