سرگرمی آکا ایران


جای من خالی است
جای من در عشق
جای من در لحظه های بی دریغ اولین دیدار
جای من در شوق تابستانی آن چشم
جای من در طعم لبخندی که از دریا سخن می گفت
جای من در گرمی دستی که با خورشید نسبت داشت
جای من خالی است
من کجا گم کرده ام آهنگ باران را!؟
من کجا از مهربانی چشم پوشیدم!؟.
اشعار حکیمانه محمدرضا عبدالمالکی -آکااشعار محمدرضا عبدالمالکی،اشعار حکیمانه،شعر های زیبا،مجله اینترنتی،مجله اینترنتی آتا ایران،آتا ایران،مجله

حالا که آمده ای
چترت را ببند
در ایوان این خانه
جز مهربانی نمی بارد
اشعار حکیمانه محمدرضا عبدالمالکی -آکااشعار محمدرضا عبدالمالکی،اشعار حکیمانه،شعر های زیبا،مجله اینترنتی،مجله اینترنتی آتا ایران،آتا ایران،مجله

یبا
زیبا تمام حرف دلم این است
من عشق را به نام تو آغاز کرده ام
در هر کجای عشق که هستی
 آغاز کن مرا
*************
با هرچه عشق
نام تو را می توان نوشت
با هر چه رود
راه تو را می توان سرود
بیم از حصار نیست
که هر قفل کهنه را
با دست های روشن تو
می توان گشود
اشعار حکیمانه محمدرضا عبدالمالکی -آکااشعار محمدرضا عبدالمالکی،اشعار حکیمانه،شعر های زیبا،مجله اینترنتی،مجله اینترنتی آتا ایران،آتا ایران،مجله

دل روشنی دارم ای عشق! 
صدایم کن از هرچه می توانی....
صدا کن مرا از صدف های باران،
صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن،
صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو!
بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی است؟
بگو با کدامین نفس می توان تا کبوتر سفر کرد؟
بگو با کدامین افق می توان تا شقایق خطر کرد؟ 
مرا می شناسی تو ای عشق؟؟؟ 
من از آشنایان احساس آبم!
همسایه ام مهربانیست!  ...
من نمی دانم تو را آن سان که باید گفت!!!
من نمی گویم!!
از تو گفتن پای دل درگِل، بالهای شعر من در بَند!!!
من نمی گویم!!
خیل باران های باد آور که می بارند و می پویند و می جویند می گویند:
تا نفس باقیست زیبا، فرصت چشمت تماشاییست!!!
*********************

فایده ی این عکس ها چیست؟

اگر صدای در شنیده نشود

اگر تو کفش هایت را درنیاوری

اگر مادرم کنار سماور ننشیند

و اگر من نگویم اسمش «فروغ» است

فایده ی این عکس ها چیست؟

اگر سکوت ساعت را نشکند

اگر تو نگویی دیرم شد

و اگر من نگویم این بار به جای روسری

برایت گوشواره می خرم


 

منبع :