آکاایران: قسمت نشد اربعین کنارت باشم 

شاعر: یاسر مسافر 

قسمت نشد اربعین کنارت باشم

و زائر آن صحن و مزارت باشم

به خود فاطمه سوگند که مایل بودم

چون شهیدان خدا یاور و یارت باشم 

و از آن نوع نگاهی که به حرٌت کردی

به من انداز  که بر چوبه‌ی دارت باشم

گوش جان جز به صدای غم تو نسپارم

آمدم گوشه‌ی این روضه که زارت باشم

گفته‌ای دار و ندارت همه در علقمه ماند

من فدای تو و آن دار و ندارت باشم

پس برایم بنویسید به مشهد آیم

اربعین روزی اگر نیست کنارت باشم
منبع :