عبدالجبار کاکایی با اشاره به اینکه باید با به کارگیری همه هنرمندان، شرایط را برای بسط هنر انقلاب و تحقق آرمان هایش فراهم کرد، گفت: هنر انقلاب، نیازمند تعریف واحد است.

بخش شعر و ادبیات آکا ایران

آکاایران: هنرانقلاب، نیازمند تعریف واحد است

عبدالجبار کاکایی، شاعر و نویسنده و زبان شناس، در گفت وگو با ستاد خبری هفته هنر انقلاب اسلامی، با اشاره به فرهنگی که پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت، ناظر بر موضوع انقلاب بود، گفت: رخدادهای اجتماعی که در هر دوره و هر عصری در ملت ها به وجود می آید، با خود تعریف جدیدی از هنر و ادبیات را به ارمغان می آورد. مثلا در ایران بعد از مشروطیت، هنر و ادبیاتی ظهور کرد که پیدایش آن به فرهنگ مشروطیت برمی گشت. این تغییر شرایط نمودی آشکار در صحنه فرهنگ و هنر پیدا کرد که به وجوه اجتماعی آن دوره می پرداخت و نگاهش یا نقادانه بود یا جانبدارانه. در مجموع فراورده های ادبی- هنری که در هر دوره خاص با نگاهی به شرایط اجتماعی سیاسی یک دوره می پردازد، هنر خاص آن دوره را هم تحت تأثیر قرار می دهد.

هنر انقلاب، هنری است که محصول انقلاب اسلامی است و کانون استحاله پیش از خود را تغییر داده و شرایط اجتماعی هم به فراخور این انقلاب، تغییر پیدا کرده است

وی افزود: بعد از وقوع انقلاب اسلامی در ایران فرهنگی شکل گرفت که ناظر بر موضوع انقلاب بود. انقلاب 1357 خاستگاه یک فرهنگ شد. فرهنگی که در کنار نیاز اجتماعی آن عصر، مولد ادبیات و هنری شد که معرف شرایط و ویژگی های اجتماعی آن دوران بود. این یک تعریف است اما تعریف دومی هم وجود دارد که بر اساس آن، هر اثری که بعد از انقلاب خلق شده، به دلیل اینکه خواه ناخواه متأثر از شرایط انقلاب است، هنر انقلابی به شمار می رود که این یک تعریف علمی است. در واقع هنر انقلاب، هنری است که محصول انقلاب اسلامی است و کانون استحاله پیش از خود را تغییر داده و شرایط اجتماعی هم به فراخور این انقلاب، تغییر پیدا کرده است. متأسفانه نگاه اول، که گاه بسیار جانب دارانه و خارج از حوزه علمی می شود، در بسیاری موارد دستخوش جهت گیری های سیاسی شده و اگر هنر انقلابی نتوانسته آن طور که باید مخاطب گسترده داخلی و جهانی پیدا کند، دلیلش همین نگاه ها است.

جهت گیری سیاسی، هنر انقلاب را کوچک می کند

کاکایی در ادامه صحبت هایش گفت: در دوره های مختلف سیاسی بعد از انقلاب، هر مدیر یا حتی دولتی که میلی به جناح یا سمت و سویی دارد، تنها برای هنری ارزش قائل است که ارزش های مطبوع خود در آن نهفته باشد. وقتی ملاک جهت گیری سیاسی باشد، ما به طور مرتب شاهد ریزش هایی هستیم که با تغییر دولت ها و فضای سیاسی به وجود می آید. این متغیر بودن شرایط باعث می شود که هنر انقلاب، به تعریف واحد و یکسانی نرسد و در هر دوره شکل و جهت و سمت وسویی بگیرد. این در حالی است که اگر تمام مدیران و مسئولان به تعریف دوم قائل باشند، این باعث بسط هنر انقلاب و تحقق آرمان هایش خواهد شد.

جهت گیری سیاسی، هنر انقلاب را کوچک می کند؛ اینکه فقط به کسانی میدان بدهیم که هم راستای عقاید ما باشند، کاری از پیش نمی برد

این شاعر در ادامه گفت: باید به این نکته توجه کرد که نگاه های سیاسی سبب می شود که در هر دوره تعریف ها، تغییر کند و در نهایت هنرمندانی که در دایره تعریف های متعصبانه قرار می گیرند، افرادی متوسط الحال و غیرهنرمند تعبیر می شوند. تنها راه فرار از این شرایط، برداشتن عینک متعصبانه است، چرا که جهت گیری سیاسی، هنر انقلاب را کوچک می کند؛ اینکه فقط به کسانی میدان بدهیم که هم راستای عقاید ما باشند، کاری از پیش نمی برد.
او گفت: باید توجه داشت که ما در شرایط بحران مخاطب هستیم. در هر دوره سیاسی، هر اثری که خلق می شود تابع واحدی از یک قرائت است. بسیاری از مخاطبان اگر میلی به چنین آثاری ندارند، دلیلش این است که نخوانده یا ندیده، از حفظ هستند که قرار است خالق اثر چه به خوردشان بدهد. متاسفانه در این بین هنرمندانی خودشان را با شرایط تطبیق می دهند و نسل های بعد هم به واسطه مسابقات و جشنواره ها و هدایت ها اجازه قرائت جدید پیدا نمی کنند. من در این شرایط به چنین هنرمندانی حق می دهم. اگر در این شرایط خودشان را تطبیق دهند، مسیر برایشان بازتر است و مورد توجه قرار می گیرند. در پایان می خواهم به شعر سهراب سپهری اشاره کنم، چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید...!منبع :