آکاایران:  نوشته های عاشقانه به همراه تصویر  

خیلی مواظب باش!!!

اگه باشنیدن صداش دلت لرزید…

اگه از بدی هاش فرار نکردی و موندی…

دیگه تمومه…!!!

اون شده همه ی دنیـــــــــــــــــــات

نوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکانوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکا

 

مهـــــ ـــــ ــــم نـیـســــــــ ـتــ

ایــن در بــﮧ کــدامـ پاشنــــــ ــــﮧـ مــےچرخـــــــــ ـد . . ،

مهم تویــــــــ ــــے . .

کــﮧ نــﮧ مـ ـ ے آیـــــ ــے، نــﮧ مـ ـــــ ــــــ ــے روـے . . .!

نوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکانوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکا

 

دلم سفر می خواهــــد …

 

نه برای رسیدن به جایی ….

 

فقط دلتنگ رفتنم …

 


کـــــــــارم

 

از یکی بود و یکی نبود گذشت

 

سهم من همیشه این بود :

 

یکی بود یکی نابود

 

نوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکانوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکا

چــِگونہ مے شــَــوَد

اَز خُدآ گـــِـرِفـت چیزے را کہ نــِـمے دَهـــَــدمے گویند قـــِـسمـَــت نیست، حِکمـَـت اَستــــ

مـــَـن قـــِسمـَـت و حِکمـَـت نِــمے فـَـهمــَـمــــ

تــــــو خُدآیـــے

طاقـــَــت را مے فـــَـهمے

مـــَـگـــَــر نہ ؟!!.

نوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکانوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکا

بعضے وقتا مجبورے تو فضاے بغضت بـפֿـنـבے …

בلت بگیره ولے בلگیرے نـڪنے …

شاڪے بشے ولے شـڪایت نـڪنے …

گریـہ ڪنے اما نزارے اشـڪات پیـבا بشن …

פֿـیلے چیزارو ببینے ولے نـבیـבش بگیرے …

פֿـیلے ها בلتو بشـڪنن و تو فقط سـڪوت ڪنے …

نوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکانوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکا

کُل ِدُنیا را هَم کـِﮧ داشتِـﮧ باشــے …

باز هَم دِلَت میخواهَد

بَعضــے وَقتها .. فَقَط بَعضــے وَقتها …

بَراے یـِک لَحظِـﮧ هَم کِـﮧ شُده …

هَمِـﮧے ِدُنیاے ِیــِک نَفَر باشــے

 

نوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکانوشته های عاشقانه به همراه تصویر -آکا

حالـ ـمـ را پرسیــבنـב:
گـ ـفتمـ رو به راهـ ـمـ
اما هیچـ ـکســ نفهمیــב رو بـﮧ کـבام راهـ ـمـ

منبع :