آکاایران: دلشوره ام گرفته مبادا تو با یکی . . .
می میرم از تصور این که تو را یکی . . .

هی فکر می کنم که تو داری چه می کنی
ناخن درست می کنی و مو، برای کی

ترجیح می دهم که نخوابم از این به بعد
کابوس دیده ام که بله، بین ما یکی . . .

وقتی که زنگ می زنی آشفته می شوم
من را تو اشتباه گرفتی به جای کی

دست خودم که نیست، عزیزم، خودت ببین
هر وقت پا گذاشته ای هر کجا، یکی . . .

هی حرص و قرص می خورد و دود می شود
هم پای واژه واژه ی این سطرها یکی

منبع :