آکاایران: پیشرفت کار به مانع و مشکل برخورد کردن.

گور بر وزن موز و معرب آن جوز و به معنی گردو است،  و گره گوزی یا گره جوزی نوعی گره است که در قدیم بین روستاییان و عشایر زیاد معمول بود،  این گره با پیچیدن نخ به طریق ویژه خود گلوله ای مانند گردو ساخته می شد که برای استفاده دکمه لباس های پشمی که عشایر و صحرانشینان با پشم می ساختند نصب می کردند،  گاهی با پوست گردو آن را به رنگ گردو در می آوردند که بسیار زیبا و کاردستی هنرمندانه ای بود.

این گلوله پیچیده کروی سر نخ آن را چنان استادانه در پیچیدگی  نخ ها محو می کردند که کسی نمی توانست آن را بیابد،  گاهی به صورت مسابقه از دیگران می خواستند که سرنخ را پیدا کنند.  همین پیدا نشدن سرنخ و کور بودن گره مایه این ضرب المثل شده است.

منبع :