آکاایران: یک زن قشنگ و نیکو صورت در نظر زیباست، اما یک زن خوب و نیکو سیرت در قلب انسان جای دارد. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

چشم براه مباش؛ زمانه هرگز به مراد دل ما نخواهد بود. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

پندارها، فرماندهان دنیای ما هستند. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

مهم نیست که چه می خواهید بکنید، مهم این است که در این لحظه چه می کنید. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

نادان ها پیوسته از گذشته لاف می زنند، خردمندان در اندیشه حال بوده و دیوانگان، سخن آینده را به زبان می آورند. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

شکست از آن کسانی است که بی تفاوت اجازه می دهند ذهنیت شکست در آنها نفوذ کند. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

پیش از گرفتن، دهنده و بخشنده باشید. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

منتظر نمانید، زمانی مناسب تر از اکنون وجود ندارد. از همین نقطه ای که ایستاده اید و با همین ابزار و امکاناتی که در اختیار دارید، کار را ادامه دهید. همین طور که پیش می روید، ابزار ها و امکانات بهتر و مناسب تر را پیدا می کنید. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

اگر باور داشته باشی که می توانی، بی شک می توانی. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

در هر رویداد منفی، بذر یک پیشامد پربارتر و سودمندتر کاشته می شود. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

همیشه حرفی را بزن که بتوانی آن را بنویسی، چیزی را بنویس که بتوانی امضایش کنی و چیزی را امضا کن که بتوانی پای آن بایستی. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

نبردهای زندگی همیشه به سود قویترین ها و سریعترین ها پایان نمی پذیرد! دیر یا زود، بُرد با کسی است که بردن را باور دارد!  ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

پیروزی با کسانی است که پشتکار بیشتری دارند. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

کسی که همیشه می خواهد اشتباه دیگران را ثابت کند، آنها را از خود دور می سازد. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

تهیدستی، مایه ی آبروریزی نیست، ولی بی گمان، مایه ی سربلندی و پشتیبانی هم نیست! ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

دانستن کافی نیست، باید به دانسته خود عمل کنید. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

نقطه شروع هر دستاوردی، خواست و اشتیاق است. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

نقطه شروع هر موفقیتی، وجود یک نظریه یا نقطه نظر است که خود ناشی از تصور می باشد. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

اگر با دشمنی زیاد بجنگی، پس از مدتی تمام استراتژی های تو را فرا می گیرد. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

برنامه ریزی دقیق و منظم، پیمودن نیمی از راه است. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

اولین مرحله انجام کار، تمایل به انجام آن است. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

در همین زمانهای سرخوردگی، چالش و ناامیدی است که انسان با یک جهش می تواند برای رهایی خود برنامه ریزی کند. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

شکست یک عامل نیرو بخش است، نه یک باز دارنده؛ هر شکست بذری از موفقیت در دل دارد. ناپلئون هیل

◊◊◊◊◊ سخنان ناپلئون هیل ◊◊◊◊◊

اگر چند کیلومتر بیشتر از آنچه تاکنون به آن خو گرفته اید، گام بردارید، دارایی افزونتری به دست خواهید آورد. ناپلئون هیل

منبع :