آکاایران: یک روز از ریاضیدانی نظرش را در باره انسانیت پرسیدند ، او در جواب گفت :

 

اگر زن یا مرد دارای ادب و اخلاق باشند : نمره یک میدهیم 1

 

اگر دارای زیبائی هم باشند پس یک صفر جلوی عدد یک میگذاریم : 10

 

اگر پول هم داشته باشند 2 تا صفرجلوی عددیک میگذاریم : 100

 

اگردارای اصل ونسب هم باشند 3 تا صفرجلوی عدد یک میگذاریم : 1000

 

ولی اگر زمانی عدد 1 رفت ( اخلاق )؛ چیزی به جز صفر باقی نمیماند ، 000

 

صفر هم به تنهائی هیچ است و با آن انسان هیچ ارزشی ندارد و این یادآور کلام حکیم ارد بزرگ است که می گوید : نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .

منبع :