آکاایران: فرد عتیقه فروشی در روستایی به منزل رعیتی ساده رفت.

دید کاسه ای نفیس و قدیمی دارد که در گوشه ای افتاده و گربه در آن آب می خورد.

دید اگر قیمت کاسه را بپرسد رعیت ملتفت مطلبمی شود و قیمت گرانی بر آن می نهد.

لذا گفت: عموجان چه گربه قشنگی داری آیا حاضری آن رابه من بفروشی؟

رعیت گفت: چند می خری؟ گفت: یک حدرهم.

رعیت گربه را گرفت و به دست عتیقه فروش داد و گفت: خیرش را ببینی.

 

عتیقه فروش پیش از خروج از خانهبا خونسردی گفت: عموجان این گربه ممکن است در راه تشنه شود بهتر است

کاسه آب را هم بهمن بفروشی.

رعیت گفت: قربان من به این وسیله تا به حال پنج گربه فروخته ام. کاسه فروشی نیست….

منبع :