سلام ای بی وفا،ای بی ترحم
سلام ای خنجرحرفای مردم

 

 

بازم نامه میدم با سطر قرمز
آخه این بارشده من با تو هرگز

 

نمی خوام حالتو حتی بدونم
تعجب می کنی آره همونم

 

همونی که زمونی قلبشو باخت
همون که از تو یک بت، یک خدا ساخت

 

همونی که برات هرلحظه می مرد
که ذکر نامتو بی جون نمی برد

 

تعجب میکنی آره عجیبه
می خوام دورشم ازت خیلی غریبه

 

برات کافی نبود حتی جوونیم
تموم شد آره گم شد مهربونیم

 

دریغ ازیک نگاه عاشقونه
دریغ از یک سلام بی بهونه

 

دیگه کوتاه کنم با یک خدافظ
که عشق ما رسید به سد هرگز

منبع:lat.blogfa.com