وقتی که قلب هایمان کوچک تر از غصه هایمان میشود،
وقتی نمیتوانیم اشک هایمان را پشت پلک هایمان مخفی کنیم
و بغض هایمان پشت سر هم میشکند ...

 

 

وقتی احساس میکنیم
بدبختیها بیشتر از سهم مان است
و رنج ها بیشتر از صبرمان ...

 

وقتی امیدها ته میکشد
و انتظارها به سر نمیرسد ...
 

وقتی طاقتمان تمام میشود
و تحمل مان هیچ ...

 

 درد دل با خدا

 

آن وقت است که مطمئنیم به تو احتیاج داریم
و مطمئنیم که تو
فقط تویی که کمکمان میکنی ...

 

آن وقت است که تو را صدا میکنیم
و تو را میخوانیم ...

 

 غصه های زندگی

 

آن وقت است که تو را آه میکشیم
تو را گریه میکنیم ...
و تو را نفس میکشیم ...

 

وقتی تو جواب  میدهی،
دانه دانه  اشکهایمان را پاک میکنی ...
و یکی یکی غصه ها را از دلمان برمیداری ...

 

 جملات زیبا

 

گره تک تک بغض هایمان را باز میکنی
و دل شکسته مان را بند میزنی ...

سنگینی ها را برمیداری
و جایش سبکی میگذاری و راحتی ...

بیشتر از تلاشمان خوشبختی میدهی
و بیشتر از حجم لب هایمان، لبخند ...

 

 مطالب آموزنده

 

خواب هایمان را تعبیر میکنی،
و دعاهایمان را مستجاب ...

 

 دل شکسته

 

آرزوهایمان را برآورده می کنی ؛
قهرها را آشتی میدهی
و سختها را آسان
تلخ ها را شیرین میکنی
و دردها را درمان

 

 دانه های اشک

 

ناامیدی ها، همه امید میشوند
و سیاهی ها سفیدسفید ...

 

 قلب

منبع:kocholo.org

گردآوری سلامت اکاایران