با هم نگاهی می اندازیم به تصاویری از هنر رفوگری در کشور ایران :


هنر رفوگری
هنر رفوگری فرش
عکس رفوگری

هنر رفوگری فرش
هنر رفوگری

هنر رفوگری فرش
عکس رفوگری

هنر رفوگری فرش
هنر رفوگری

هنر رفوگری فرش
عکس رفوگری

هنر رفوگری فرش
هنر رفوگری

هنر رفوگری فرش
عکس رفوگری

هنر رفوگری فرش


منبع : mehrnews.com