آکاایران: برترین‌ها: در تاریخ دوازدهم تیرماه خبری منتشر کرده بودیم به نقل از کانال تلگرامی «اصلاحات‌نیوز» مبنی بر این که «هیات ریحانه» به مداحی محمدحسین پویانفر، مراسمی داشته که در آن خبری از رعایت پروتکل‌ها نبوده، حالا «هیات ریحانه» جوابیه‌ای به برترین‌ها ارسال کرده که در زیر می‌آید.

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺤﺘﺮم ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻨﻬﺎ

ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ

اﺣﺘﺮاﻣﺎ ﭘﯿﺮو درج ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ۱۰۱۱۸۳۱ به تاریخ ۱۲ / ۰۴ / ۱۳۹۹ با عنوان «مراسم یک هیئت فاقد رعایت فاصله اجتماعی» در آن سایت خبری ضمن درخواست انتشار جوابیه به صورت کامل و دقیق مطابق با قانون و در صفحه اصلی، توجه جناب عالی و مخاطبان ارجمندتان را به ذکر نکات زیر جلب می‌نماید:

1 . ﻫﯿﺌﺖ رﯾﺤﺎﻧﻪ اﻟﻨﺒﯽ (س) از ﺑﺪو ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﻣﻨﺤﻮس ﮐﺮوﻧﺎ، ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ ﻫﯿﺌﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ دﯾﮕﺮ، از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن رﻋﺎﯾﺖ اﺻﻮل و ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻇﯿﻔﻪ اﺧﻼﻗﯽ و ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﻓﺮض ﻣﯽ ﻟﺤﻈﻪ ای از ﺧﺪﻣﺘﮕﺰاری ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ در زﻣﯿﻨﻪ ، در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﺎﻧﺪﻣﯽ ﮐﺮوﻧﺎ ، داﻧﺪ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺗﻬﯿﻪ و ﻋﺮﺿﻪ اﻗﻼم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ، ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و اﻋﺰام ﺗﯿﻤﻬﺎی ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﯿﺮاﻧﺎت در ﻃﯽ ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ درﯾﻎ ﻧﺸﺪه اﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ دارد . ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﺷﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻓﻮق از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﻔﺤﺎت ﺧﯿﺮﯾﻪ ﻫﻤﺪردی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﻫﯿﺌﺖ ،اﺳﻨﺎد اﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﺤﺼﻮل ، درج ﺧﺒﺮ ﻓﻮق در آن ﭘﺎﯾﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺘﺮم ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ اﺳﺖ .ﻓﻠﺬا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎد ﺷﺪه ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﯽ و ﺷﺘﺎﺑﺰدﮔﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ.

2. ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻧﺎﻗﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﺗﺼﺎوﯾﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه و ﻣﻨﺪرج در ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آن ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ رﺧﺪادﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.ﺗﺼﺎوﯾﺮی از رﻋﺎﯾﺖ ﭘﺮوﺗﮑﻞ ﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺒﯿﻪ، ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺎﺳﮏ و دﺳﺘﮑﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ، ﺗﺐ ﺳﻨﺠﯽ ، ارﮔﺎن ﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﻮر ﮐﺸﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮﻧﻞ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺬاری اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﺪم ﭘﺬﯾﺮاﺋﯽ از ﺣﻀﺎر، دﺳﺘﮕﺎه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﯽ و ...ﺑﻪ ﭘﯿﻮﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻤﺮ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ و ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

3. وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻄﯿﺮ و ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺮﻓﻪ ای رﺳﺎﻧﻪ ای اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻧﻘﻞ اﺧﺒﺎر ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﺮادراﻧﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﭘﺬﯾﺮا ﺑﺎﺷﯿﺪ ، ﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﺴﻮزان ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺮﺗﺮﯾﻨﻬﺎ به ﻄﻮر ﻣﺜﺎل زﻣﺎن ﺑﺮﮔﺰاری ﺟﻠﺴﻪ وﻻدت ﺣﻀﺮت ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺎﻟﺤﺴﻦ اﻟﺮﺿﺎ (ع) در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرﺧﻪ 10 تیر ماه 1399 ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺧﺒﺮ ﻣﻨﺪرج در ﻧﻘﻞ زﻣﺎن اﻧﺠﺎم واﻗﻌﻪ ﺧﺒﺮی ﮐﻪ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﻫﻢ اﺷﺘﺒﺎه رخ داده اﺳﺖ.

واﻟﺴﻼم ﻋﻠﯽ ﻣﻦ اﺗﺒﻊ‌اﻟﻬﺪی

دوازدﻫﻢ ﺗﯿﺮﻣﺎه ﻫﺰار و ﺳﯿﺼﺪ و ﻧﻮد و ﻧﻪ

آکاایران: درباره یک خبر

جوابیه هیات ریحانه النبی درباره یک خبر - اخبار اجتماعیهیات

جوابیه هیات ریحانه النبی درباره یک خبر - اخبار اجتماعیهیات

جوابیه هیات ریحانه النبی درباره یک خبر - اخبار اجتماعیهیات

.

منبع : bartarinha.ir