ایسنا نوشت: نماینده مردم بیرجند، خوسف و درمیان گفت: در خصوص کوتاهی هایی که در خصوص مسئله آب انجام شده است دادستان کل کشور باید ورود پیدا کند. وزیر فعلی و قبلی باید احضار شوند و پاسخگو باشندکه چرا در خصوص آب مناطق شرقی کوتاهی کردند.

سید محمد باقر عبادی در تذکری شفاهی در پایان جلسه علنی امروز، گفت: دادستان کشور اخیرا در برخورد با مفاسد و کوتاهی‌هایی که بعضا برخی از دستگاه داشته‌اند، ورود خوبی کرده‌اند. امیدوارم به صورت گسترده این کار انجام شود. به عنوان مثال شرق کشور از خشکسالی به شدت رنج می‌برد وزرای نیروی متعدد آمدند و شعار دادند که مطالعه کرده و اقدامات لازم را انجام می دهند ولی اتفاقی نیفتاد.

وی در ادامه گفت: در خصوص کوتاهی هایی که در خصوص مسئله آب انجام شده است دادستان کل کشور باید ورود پیدا کند. وزیر فعلی و قبلی باید احضار شوند و پاسخگو باشند که چرا در خصوص آب مناطق شرقی کوتاهی کردند.

وی در پایان گفت: در خصوص سامانه شفافیت حقوق که تصویب شد و مجلس نیز مصوب کرد لازم سریع تر دولت اقدامات لازم انجام دهد.

.

منبع : donya-e-eqtesad.com