آکاایران: راه حل هایی برای برون رفت از مشکلات

آکاایران: وقتی در مورد مشکلی توضیح می دهیم و تلاش می کنیم موضوعی یا رخدادی را قابل فهم کنیم سر و صدای همه برمی آیند که فقط حرف نزن راه حل هم بگو.

از نظر منطقی راه حل چیزی نفی علت مشکل نیست وقتی توضیح می دهیم که ساختارِ سیاسی خویشاوندی مشکل بنیادی است نیازی نیست تکرار کنیم که راه حلِ آن است که نظام خویشاوندی از بین برود درصورتیکه مساله روشن توضیح داده شود تکرار راه حل ابلهانه است شناخت و توضیح صورتِ مساله اگر از پیداکردن راه حل دشوارتر نباشد آسانتر هم نیست در هر صورت برای کسانیکه به هر نحوی زیاد راه حل می پرسند باید گفت که به صورت کلی برای یک مساله می توان چهارگونه راه حل تصور کرد.

به گزارش آکاایران: الف) راه حل رمانتیک: راهِ حل رمانتیک شاعرانه سازیِ مساله یا یک حادثه است. این نوع راه حل در پی فهم مساله نیست به دنبال آن است که از طریق رمانتیک سازی موضوعی را معنای دیگر بخشد. همه می دانیم که کشتن دهشتناک است وقتی سربازی هدف تیر قرار می گیرد، شهروند بی گناهی در خیابان تکه تکه می گردد، زنی مورد تجاوز قرار می گیرد و خانواده ای یگانه نان آورِ خانه اش را از دست می دهد دهشتناک است ولی راهِ حل رمانتیک نه تنها درباره دهشت و تباهی حرف نمی زند بلکه از طریق زیبایی شناسانه سازی بدی آن را رمانتیک و خواستنی جلوه می دهد.

هستیم بر آن عهدی که بستیم راهتان ادامه دارد و یا سروده ها و قصیده های بلندبالا برای قابلِ تحمل کردن فاجعه راه حل های رمانتیک اند. چنین راه حلی را زمانی مرتکب می شویم که به چشمِ سر می بینم خانواده های آنها دربدرند و ما مطلقا مستاصل و خانه نشین هستیم. ادبیاتِ فارسی در اینباره چیزی کم ندارد نه تنها زشتی و پلشتیِ بدی ها را قابل فهم نکرده بلکه تا آخرین توان کوشیده است که برای شر و کشتار و بدی راهِ حل رمانتیک پیدا کند.

ب) راه حل افسانه ای و متولوژیک: راهِ حل متولوژیک بجای گشودنِ گره می کوشد از طریق ارجاع به پدیده های خیالی موضوع را حل شده و خاتمه یافته تلقی کند. ما تاریخ پنج هزار ساله داریم. سرزمینِ ما سرزمین فکر و فلسفه است ما وارث زرتشت و بودا و محمد هستیم، ما وارث حسین و خلفا هستیم، ما کاشف حقوقِ بشر هستیم، الکل را ما کشف کردیم جای مسعود و مزاری خالی، جای عبدالرحمن و ملاعمر خالی تا شما را به گورستان و تاجیکستان و ازبکستان روان کنند. توپِ غیبی شما را تار و مار خواهد کرد.

ببین پس از کوروش چه روزگاری داریم! اینها همانی هایی هستند که کاذب می تراشند تا نشان دهند که وضعیت عادی است. تمامی این ادعاها از سوی کسانی صورت می گیرند که در قرن 21 تذکره ندارند، یک سر سوزن به حقوقِ بشر باور ندارند، معاد بودایی و زرتشتی را با بیل و کلنگ ویران کرده اند، آثار تاریخی را منفجر و از یاد برده اند. تصور کنید مسعود و مزاری زنده شوند! چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مگر روزی زنده نبودند؟ مگر ملاعمر جز بستنِ در مکاتب و شلاق زدن زنان کار دیگری برای مردم جنوب کرد؟ مگر وضعیتِ فعلی معلول کج کشی ها و دیوانگی های امیر عبدالرحمن نیست؟ مهمتر اینکه زنده شدنِ آنها ناممکن است. با ناممکن نمی توان یک موضوع فعلی و واقعی را حل کرد در هرصورت راه حل افسانه ای با ارجاع مساله به قهرمانان و باورهای خیالی، راهِ حل خیالی پیدا و صورت مساله را پاک می کند.

ج) راه حل نظری و تیوریک: راهِ حل نظری در جستجوی پاسخ معقول و منطقی برای یک مساله است. در راه حل نظری یک وضعیتِ آرمانی فرض و جوانبِ مختلف مورد تامل و سنجش قرار می گیرد نخستین گام فهم و شناختِ یک وضعیت یا مساله است. راه حل هایی معطوف به جامعه آرمانی یا وضعیتِ نیز باید مبتنی بر فهم و شناخت باشد جمهوریِ افلاطون، سیاستِ ارسطو، یوتوپیای تامس مور، قرارداد اجتماعی روسو، لویاتان هابز، روشنگری چیست و صلح پایدار کانت، تیوری دولت اخلاقی هگل و نظریه مارکس گونه هایی از راه حل های تیوریک برای حل مسایل اند.

تمامی این نظریه پردازان به نحوی کوشیده اند مبتنی بر فهم خاص شان از انسان و جامعه راه حل هایی را که ناقضِ دیدگاه آنها نباشد ارایه دهند. در سطوح خردتر نیز نظریه های مختلفی را درباره ی شناخت، دولت، قومیت، جنسیت، زبان و دیگر موضوعات وجود دارند. راه حل ها نیز مبتنی بر پایه های شناختی اند کسانیکه ایده را اصل می دانند بحران را نیز بحرانِ ایده و راه حل را نیز در عالم ایده جستجو می کنند. کسانیکه اقتصاد و منافع مادی را پایه می دانند راه حل های مادی و اقتصادی داده اند و در مجموع همه تلاش کرده اند که یک طرح نظری روشن و با جزییات ارایه دهند. افلاطون در جمهوری بطور دقیق توضیح می دهد که ساختارسیاسی چگونه باشد و اعضای جامعه به تناسب شغلشان در کجا قرار گیرند. تامس مور بسیار دقیق توضیح می دهد که با این سازوکارها دزدی و جرایم اجتماعی را می شود ریشه کن کرد دیگران نیز این گونه اند.

د) راه حل عملی و تجربی: عملی سازی طرح های آرمانی چندان ساده نیست. در مقام عمل بسیاری از نظریه ها نتایج معکوس داشته اند. مهم تر اینکه راه حل های نظری بسیاری کلی اند. سخن از قرارداد اجتماعی، حکومتِ مردمی و مدینه فاضله آسان است ولی پیاده کردنِ این آرمان ها در عمل سازوکارهای دقیق و قابلِ تعریف نیاز دارد. پیداکردنِ راه حل دقیق و تجربی اما مستلزم پژوهش های تجربی است نمی شود در برج عاج نشست و راه حل پیشنهاد کرد پیشنهادهای پشت میزی و غیر تجربی کاربرد هم ندارد.

عمل گرایی کور و مبتنی بر جهالت حلال و راه گشا نیست وضعیت را بدتر می کند. پژوهش تجربی نیز کار هرکسی نیست فقط از عهده ی متخصصین برمی آید. نهادهایی باید باشند که متخصص تربیت کنند متخصصین به امنیت شغلی و روانی نیاز دارند. منابع مالی باید وجود داشته باشد که از آنها حمایت کند. فن تصویر و سینما در صورتی رشد می کند که فیلم و تصویر حرام نباشد فیزیک و نجوم زمانی رشد می کند که اگر کسی مدعی شد زمین مسطح است گردن زده نشود.

علوم اجتماعی زمانی جایگاهش را پیدا می کند که نظام سیاسی به تخصص و تجربه باور داشته باشد و بجای تعویذ و جادو و جنبل مسایل را با رویکرد پژوهشی و تجربی حل کنند. برنامه ریزی اجتماعی، طراحی یک نظم شهری و سیاسی که پاسخ معقول به نیازهای آدمی داشته باشد فاقدِ جمع آوری و تحلیل دقیق داده های عینی ممکن نیست در مجموع راه حل باید براساس مشاهداتِ دقیق و اطلاعاتِ واقعی باشند نه نقل های حکیمانه و قیاس های نظری پند و اندرزهای اخلاقی.

می شود راه حل های دیگری نیز تصور کرد هیچ کدام از این راه حل ناب و جدا از هم نیستند گونه های مثالی هستند که مفهوم «راه حل» را برای ما روشنتر می کنند راه حل اول و دوم که راه حل های رایج در جامعه افغانی اند در واقع راه حل نیستند پاک کردنِ صورت مساله اند. راه حل های سوم و چهارم مواجهه ی معقول و علمی اند اما در توان هرکسی نیست. این هر دو زمانی ممکن هستند که افراد خبره و مناسب وجود دارا باشند.

کنفرانس بن یک طرح نظری خیلی خوب برای بیرون رفتن از بحران بود ولی ما نیروی متخصص برای اجرای آن نداشتیم و نداریم. امنیتِ ملی و سازمان استخباراتی ما توان ردیابی مرمی راکتی را که از کوه ها به شهر انداخته می شود ندارد. اکثرا بی سوادند و با پارتی و واسطه آمده اند تمام مراکز علمی افغانستان توان انجام یک تحقیق علمی را ندارند در پایتخت چند میلونی حتی یک کتابخانه درست موجود نیست.

دهان استادان کابل بوی ودکای دوران شوروی می دهد و چپیترهای همان دوران را با غرور و افتخار تکرار می کنند. ما هنوز برآورد دقیقی از ساخت اجتماعی و در منابع اقتصادی کشور نداریم می دانیم که بیش از صدهزار نفر در مکاتب دینی طالبان در مرز افغانستان و پاکستان تحصیل می کنند اما دقیقا نمی دانیم که دلایل گرایش آنها به این مکاتب چیست و منابع مالی و فکری این مکاتب دقیقا از کجا تامین می شود؟

دلیل اینکه ولایت ها و شهرها یکی از پس دیگری سقوط می کنند و ما دچار شوک می شویم این است که هیچ اطلاعاتِ واقعی نداریم اگر اطلاعات واقعی می داشتیم سقوط قندوز و توسعه گروه های ترور در شمال امر چندان غریب نبود اگر بدانیم که بجز معاش رسمی، کارمندان رسمی دولت و نمایندگان پارلمان و شوراهای ولایتی از کدام نهادهای داخلی و خارجی پول دریافت می کنند روشنتر می توانستیم نوع فعالیت های آنها را توضیح دهیم و راه حل ارایه کنیم.

اگر می دانستیم که در پشت کشتارهای جمعی در خیابان چه کسانی و چه دولت هایی هستند می توانستیم راه حل های واقع بینانه تر و عملی تر ارایه دهیم. راه حل هایی که لقلقه ی زبان کارشناسان امور من درآوردی و مطبوعات و رسانه های ما است راه حل های شاعرانه و افسانه ای و پته خزانه ای اند.

در هر صورت راه حل پختن دیگ کشک او نیست، شعر و خیال و افسانه بافی نیست به کارگیری عقل و تجربه است و چنین چیزی زمانی ممکن است که عالمان واقعی و دریافت واقعی از وضعیت وجود داشته باشد. راه حل یک فرایند نظری و تجربی بسیار پیچیده است فاقد طرح نظری دقیق نمی توان به سراغ مسایل تجربی رفت و فاقد داده های تجربی دقیق احمقانه است اگر از راه حل سخن گفته شود.

اسد بودا

.

منبع : afghanpaper.com